กลุ่มวิชาการปกครอง

|
เขียนโดย PolSci.ru

อาจารย์ นพพล  ผลอำนวย
Lecturer Noppon Phon-amnuai

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
Assoc. Prof. Dr.Suphachai Suphaphol

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.กานต์ บุณยะกาญจน

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.เกรียงชัย  ปึงประวัติ 
Asst. Prof. Dr.Kriangchai Pungprawat

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  บุญเหลือ
Asst. Prof. Dr.Nattapong  Boonlue

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.นิพนธ์  โซะเฮง

อ่านเพิ่มเติม... 

ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
Asst. Prof. Dr.Phermsak Chariamphan

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.พัด ลวางกูร

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ปุณณดา อิงคุลานนท์ 

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ปิยะภพ เอนกทวีกุล

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย
Lecturer Dr.Chyatat Supachalasai

อ่านเพิ่มเติม...
หมวด:
r57 shell