ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  บุญเหลือ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.Nattapong  Boonlue
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2539   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2542   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2551   - Doctor of Public Administration( DPA), University of Northern Philippines, Vigan city, Philippines
      พ.ศ. 2558   - ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเซีย

ตำแหน่งอื่นๆ
       - รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
      - หัวหน้าภาควิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขารัฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - กรรมการบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - กรรมการบริหาร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      - คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
      - หัวหน้าภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
      - กรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
      - คอลัมน์นิสต์ประจำนิตยสารวัฎฎะ “การศึกษาวันนี้” คอลัมน์ “เปิดประเด็นเอนทรานซ์” 
      - ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนในการพิทักษ์สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พ.ศ.2552

งานวิจัยและอื่นๆ อาทิ
      - บทความวิชาการเรื่อง “Local Politics and Democracy in Thailand”.  2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism.Published by Elsevier. B.V. ใน Procedia; Economics and Finance 23 (2015), pp.846 – 849.
      - บทความวิจัยเรื่อง Participatory Strategy towards “Bangkok Green City” ร่วมกับ ดร.อัฐฎมา  นิลนพคุณ, The urban policy debate Cracow 17 -18 October 2013, Poland  ใน  Proceedings;  The Idea of Creative City , European Scientific Institute, ESI, 2014, (pp.189 -196). 
      - นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนารูปแบบการวางแผนและจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล”, ทุนสนับสนุนสำนักงบประมาณ, 2557.
      - งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2556.
      - งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการพัฒนากับการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร, ทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552
      - นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยมิติการเข้าถึงระบบยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้”, ทุนวิจัยกระทรวงยุติธรรม, พ.ศ.2552
      - งานวิจัยเรื่อง “นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี, ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า. พ.ศ.2552.
      - งานวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนในการพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พ.ศ.2551
      - บทความวิชาการเรื่อง “รัฐ-ชุมชนในการจัดการป่าไม้และที่ดินวังน้ำเขียวอย่างยั่งยืน, การประชุมวิชาการ “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ” ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2554), โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. 2554.

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell