ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof. Dr.Phermsak Chariamphan
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 312 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/Phermsak.Chariamphan
Website: https://ru.academia.edu/PhermsakChariamphan


ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองผู้อำนวยการศูนย์การเมือง สังคม และอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา:     

 • พ.ศ. 2540 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
 • พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 • พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2550 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2555 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน”

ผลการประเมินวิทยานิพนธ์ ระดับ ดีมาก

 • พ.ศ. 2561 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยจนถึง พ.ศ. 2475 : การก่อรูป, การประชันความหมาย และการผสมผสาน” ผลการประเมินวิทยานิพนธ์ ระดับ ดีมาก

ประสบการณ์การทำงาน      

 • พ.ศ. 2552-2553 นิสิตผู้ช่วยสอน ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2553 นักวิจัย โครงการ “ท่องเที่ยวไทย: จากนโยบายสู่รากหญ้า” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2554 - 2556 ผู้ช่วยวิจัย โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “การพัฒนาระบอบการเมืองประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เกียรติประวัติ

 • พ.ศ. 2549 ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2550 ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2550 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักศึกษา ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2550 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษา NIDA OPEN HOUSE 2017 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2551 รางวัลเพชรประดับรามฯ สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2551
 • พ.ศ. 2553 ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี สมาคมราชกรีฑาสโมสร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2559 ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผลงานทางวิชาการ

            งานวิจัย

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์. 2559. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษากำเนิดและความเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยเอเธนส์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

            บทความทางวิชาการ

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2554.  “ตัวแบบเครือข่ายนโยบายกับการแก้ไขปัญหาวิวาทะการอธิบายเชิงโครงสร้าง-ผู้กระทำการ (structure-agency)” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 8- 9 ธันวาคม พ.ศ.2554, หน้า 752-775.  จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2557.  “การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556, หน้า 1581-1593. จัดโดย คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2557.  “ระบอบการปกครองลูกผสมไทย: ‘บทเรียน’ หรือ ‘ลางร้าย’ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอาเซียน” เอเชียพิจาร 1(1): 64-88.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2557.  “ความพยายามออกแบบสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของมหาชน: ข้อพิจารณาจาก ‘เดอะเฟดเดอรัลสิสต์เปเปอร์’ หมายเลข 10 และหมายเลข 51”  วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก 14(1): 199-226.

ศิรวิชญ์ จามพัฒน์ และเพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2558.  “การแก้ไขปัญหาที่ดินของนครรัฐเอเธนส์ในยุคการปฏิรูปของโซลอน: ข้อพิจารณาเปรียบเทียบเบื้องต้น”.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4 -6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. เล่มที่ 2/4, หน้า 470-484.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2559.  “ญาณวิทยาและการอธิบายปรากฏการณ์แบบสัจนิยมเชิงวิพากษ์ของทฤษฎีเครือข่ายนโยบาย” วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22(2): 3-30.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์. 2561. ““คุณธรรม” ใน “เจ้าผู้ปกครอง” ของมาคิอาเวลลี” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14(1), (มกราคม-มิถุนายน): 37-60.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์. 2562. “จาก ‘เดโมกราเตีย’ ถึง ‘เดโมคราซี่’ การเปลี่ยนไปของมโนทัศน์ ‘ประชาธิปไตย’” วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา 19(1): 81-119.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์. 2563. “นักสอพลอประชาชนแห่งประชาธิปไตยเอเธนส์กับบทเรียนต่อประชาธิปไตยไทยร่วมสมัย” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 8(2): 22-47.

            บทวิจารณ์หนังสือ

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2557.  “Subverting The Leviathan: Reading Thomas Hobbes as a Radical Democrat by James R. Martel” เอเชียพิจาร 1(2): 249-262.

เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์.  2559. เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก 16(2): 265-276.

          สาขาวิชาที่สนใจ

ทฤษฎีการเมือง

ปรัชญาสังคมศาสตร์

การเมืองการปกครองไทย

ทฤษฎีประชาธิปไตย

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell