ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof. Dr.Phermsak Chariamphan
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 312 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : www.facebook.com/phermsak.chariamphan.5


ตำแหน่งปัจจุบัน
       - อาจารย์ประจำ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา

      พ.ศ. 2540   - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
      พ.ศ. 2543   - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
      พ.ศ. 2547   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
      พ.ศ. 2550   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2555   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) วิทยานิพนธ์ดีมาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
     พ.ศ.2552-2553   - นิสิตผู้ช่วยสอน  ภาควิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     พ.ศ.2553            - นักวิจัย โครงการ “ท่องเที่ยวไทย: จากนโยบายสู่รากหญ้า” สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     พ.ศ.2554-2556   - ผู้ช่วยวิจัย โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คลัสเตอร์ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “การพัฒนาระบอบการเมืองประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เกียรติประวัติ
      พ.ศ. 2549   - ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2550   - ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2550   - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักศึกษา ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2550   - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษา NIDA OPEN HOUSE 2017 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2551   - รางวัลเพชรประดับรามฯ สำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2551
      พ.ศ. 2553   - ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี สมาคมราชกรีฑาสโมสร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานวิชาการ
        บทความวิชาการ (ACADEMIC PAPER)
        - “การเมืองกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว: ศึกษากรณีบัตรอีลิทการ์ด” ใน โครงการ “ท่องเที่ยวไทย: จากนโยบายสู่รากหญ้า”. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
        - “ตัวแบบเครือข่ายนโยบายกับการแก้ไขปัญหาวิวาทะการอธิบายเชิงโครงสร้าง-ผู้กระทำการ (structure-agency)”  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 8- 9 ธันวาคม พ.ศ.2554. จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.

        - “การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชน” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556. จัดโดย คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
       - “ระบอบการปกครองลูกผสมไทย: ‘บทเรียน’ หรือ ‘ลางร้าย’ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอาเซียน” เอเชียพิจาร1(1) 2557.
       - “ความพยายามออกแบบสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของมหาชน: ข้อพิจารณาจาก ‘เดอะเฟดเดอรัลสิสต์เปเปอร์’ หมายเลข 10 และหมายเลข 51” วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก14(1) 2557.
       - “การแก้ไขปัญหาที่ดินของนครรัฐเอเธนส์ในยุคการปฏิรูปของโซลอน: ข้อพิจารณาเปรียบเทียบเบื้องต้น”  บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี, 2558.
       - "ญาณวิทยาและการอธิบายปรากฏการณ์แบบสัจนิยมเชิงวิพากษ์ของทฤษฎีเครือข่ายนโยบาย" วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 22(2) 2559.
       บทพิจารหนังสือ (BOOK REVIEW)
       - Subverting The Leviathan: Reading Thomas Hobbes as a Radical Democrat by James R. Martel เอเชียพิจาร1(2) 2557.
       - เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตย โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก 16(2) 2559.

สาขาวิชาที่สนใจ
       - ความคิดทางการเมือง
       - ปรัชญาการเมือง
       - ปรัชญาสังคมศาสตร์
       - ทฤษฎีประชาธิปไตย
     

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell