มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

|
เขียนโดย PolSci.ru

อาจารย์ ดร.กัษมพร  รักสอน
Lecturer Dr.Katsamaporn  Rakson

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.กฤษฎา พรหมเวค
Asst. Prof. Dr.Krissada Promvek

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์
Asst. Prof. Dr.Wilasinee Piboonsate

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.วุฒิพล วุฒิวรพงศ์
Lecturer Dr.Wutthipol Wutthiworapong

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ภักคนันต์ เลื่องปัญญาวงศ์
Lecturer Phakkanan Leongpanyawong

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ
Assoc. Prof. Dr.Chakkri Chaipinit

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล
Asst. Prof. Anchalee Ekpakdeewattanakul

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
Assoc. Prof. Dr.Tipparat Bubpasiri

อ่านเพิ่มเติม... 

อาจารย์เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
Lecturer Akesrid Luxsitanonda

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.เสาวภา งามประมวญ
Assoc. Prof. Soavapa Ngampramuan

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
Asst. Prof. Satin  Soonthornpan

อ่านเพิ่มเติม...

ผศ.นิมิต อังก์
Asst. Prof. Nimid Ang

อ่านเพิ่มเติม...

ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์
Prof. Dr.Waraporn Julpanont

อ่านเพิ่มเติม...

รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล
Assoc. Prof. Dr.Sirilucksm Tantayakul

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.กิตติพศ พุทธิวนิช
Lecturer Dr.Kittipos Phuttivanich

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ปรีชญา ยศสมศักดิ์
Lecturer Dr.Preechaya Yossomsak

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ปราชญา เสนะวัต
Lecturer Prachya Senavat

อ่านเพิ่มเติม...
หมวด: