บุคลากรงานบริหารและธุรการ

|
เขียนโดย PolSci.ru
งานบริหารและธุรการ

รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ

ชื่อภาษาไทย : ดร.เทอดพงศ์  นราทิพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Thoedpong  Narathip
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

หน่วยสารบรรณ

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

ชื่อภาษาไทย : นางจารุวรรณ  น้อยพิทักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mrs.Jaruwan  Noipitak
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชื่อภาษาไทย : นายศุภวัฒน์  บุญลักขะ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Supawat  Boonlakkha
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชื่อภาษาไทย : นายธีระศักดิ์  จินดามัง
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Teerasak  Jindamung
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

ชื่อภาษาไทย : นางกมลธร  แสงนาค
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mrs.Kamolthon  Sangnark
ตำแหน่ง : 
บุคลากร ปฏิบัติการ
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : น.ส.ศศิธร  แก่นสุวรรณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : น.ส.ศสิญา  มุ้ยแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Sasiya  Muikaew
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail : -


ชื่อภาษาไทย : น.ส.ณัจฉรียา  หมัดละ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Natchareeya  Madla
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ฯ
ชื่อภาษาไทย : ดร.เทอดพงศ์  นราทิพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Thoedpong  Narathip
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายธนายุทธิ์  วงศ์ละคร
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Thanayut  Wonklakorn
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายศราวุฒิ  วิชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Sarawut  Wichai
ตำแหน่ง : 
ช่างไฟฟ้า
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายศราวุฒิ  วิชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Sarawut  Wichai
ตำแหน่ง : 
ช่างไฟฟ้า
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายสุเทพ  บุญมาเลิศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Suthep Boonmalert
ตำแหน่ง : 
ช่างเทคนิค
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นางปฐม  ศรีเหรัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mrs.Prathom  Srihearun
ตำแหน่ง : 
พนักงานสถานที่
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นางสำรวย  ยวงทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mrs.Samruai
ตำแหน่ง : 
พนักงานสถานที่
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายยุทธนา  ยิ้มจินดา
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
-
ตำแหน่ง : 
พนักงานขับรถยนต์
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายทศพร  สิงห์น้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
-
ตำแหน่ง : 
พนักงานขับรถยนต์
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายพัฒนะ  เหลือนับ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
-
ตำแหน่ง : 
พนักงานขับรถยนต์
e-mail : -
หน่วยผลิตเอกสาร

หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร

ชื่อภาษาไทย : นายพิเชษฐ์  เกาะโพธิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Pichet  Korpho
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายประเสริฐ  ศรีเหรัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Prasert  Srihearan
ตำแหน่ง : 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
e-mail : -


ชื่อภาษาไทย : นางละออ  ทองยั่งยืน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Loar  Tongyeagyuen
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
e-mail : -
หมวด:
r57 shell