มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

ประวัติคณะรัฐศาสตร์

|
เขียนโดย PolSci.ru

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการในปี พ.ศ.2514 คณะรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2516 ได้จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ จึงย้ายที่ทำการแยกจากคณะนิติศาสตร์มาเป็นอาคารไม้สองชั้น ติดกับสนามกีฬาหัวหมาก ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2517 และอยู่ในที่ทำการนี้ประมาณ 6 ปี ต่อมาอาคารดังกล่าวเป็นที่ทำการของงานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ คณะรัฐศาสตร์ย้ายมาอยู่อาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการถาวร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2522 ลักษณะตัวอาคารเป็นรูปตัวยูแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นห้องพักอาจารย์และสำนักงาน อีกส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ศูนย์ศึกษาเอเชีย ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก จนถึงปัจจุบัน
          ในปี พ.ศ.2550-2552 ได้ก่อสร้างอาคารคณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ 12 ชั้น 1 หลัง มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ตรงกับวัน ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน จุลศักราช 1369 เวลา 09.00 ถึง 10.04 นาฬิกา โดยใช้พื้นที่ของอาคาร NB 3 A,B และ NB 10 เดิม อาคารหลังใหม่ได้ส่งมอบและตรวจรับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเป็นอาคารสำนักงาน ในการให้บริการ และการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์

จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่   
        เมื่อแรกเริ่มโครงการ ในปี พ.ศ. 2515 มีอาจารย์อยู่ 14 คน เป็นผู้มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิปริญญาโท 8 คน และวุฒิปริญญาตรี 4 คน เจ้าหน้าที่ใช้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

      อาคารรัฐศาสตร์ 1 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5,951.70 ตารางเมตร
POB1 FL1 =1,190.34  ตรม.   POB1 FL2 = 1,190.34 ตรม.POB1 FL3 =1,190.34  ตรม.   POB1 FL4 = 1,190.34 ตรม.POB1 FL5 = 1,190.34 ตรม.

            อาคารรัฐศาสตร์ 2 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 15,661.68 ตารางเมตร
POB2 FL1  = 2,048.62 ตรม.  POB2 FL2 = 2,755.59   ตรม.POB2 FL3 = 2,076.56  ตรม.   POB2 FL4 = 2,073.43  ตรม.POB2 FL5  = 1,348.15 ตรม.   POB2 FL6 = 699.98    ตรม.POB2 FL7  = 780.41    ตรม.   POB2 FL8 = 780.41    ตรม.POB2 FL9 = 780.41     ตรม.   POB2 FL10 = 780.41  ตรม.POB2 FL11 = 780.41   ตรม.   POB2 FL12  = 757.30  ตรม.  

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มีดังนี้   

บุคลากรสายวิชาการจำนวน   55   คน
อาจารย์ จำนวน   20   คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน   20   คน
รองศาสตราจารย์ จำนวน   15   คน
ศาสตราจารย์ จำนวน   -   คน


บุคลากรสายปฏิบัติการจำนวน   104   คน
ข้าราชการ จำนวน   9   คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน   21   คน
ลูกจ้างงบรายได้ จำนวน   10   คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน   4   คน
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ม.ร.) จำนวน   25   คน
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ+ศูนย์) จำนวน   35   คน


     รวมทั้งสิ้น  159  คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 62

โดยการบริหารงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายบรรพต วีระสัย   (จิรโชค วีระสย)   (25 ม.ค. 2518 – 14 มิ.ย. 2520)
2.นายสุขุม นวลสกุล   (27 มิ.ย. 2520 – 30 ก.ย. 2523)
3.นายศิโรตม์ ภาคสุวรรณ   (20 พ.ย. 2523 – 1 มี.ค. 2526)
4.นายสุรพล ราชภัณฑารักษ์   (11 มี.ค. 2526 – 27 ก.พ. 2528)
5.นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร   ( 6 พ.ค. 2528 – 7 มิ.ย. 2530)
6.นายวิทยา นภาศิริกุลกิจ   ( 8 มิ.ย. 2530 – 16 พ.ค. 2531)
7.นายวิเชษฐ เทพเฉลิม   ( 3 ส.ค. 2531 – 30 พ.ย. 2533)
8.นายสนธิ์ บางยี่ขัน   ( 1 ธ.ค. 2533 – 30 ก.ย. 2536)
9.นายเสถียร หอมขจร   (16 ธ.ค. 2536 – 15 ธ.ค. 2538)
10.นายนิยม รัฐอมฤต   (23 ก.พ. 2539 – 22 ก.พ. 2541)
11.นายพรชัย เทพปัญญา   ( 8 มิ.ย. 2541 – 1 ต.ค. 2543)
12.นายพรชัย เทพปัญญา (สมัยที่ 2 )   (17 ต.ค. 2543 – 16 ต.ค. 2547)
13.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   (16 ม.ค. 2548 – 15 ม.ค. 2552)
14.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (สมัยที่ 2)   (24 ส.ค. 2552 - 5 ต.ค. 2554)
15.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาการในตำแหน่ง)  (1 พ.ย. 2554 - 30 เม.ย. 2555)
16.นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์ (รักษาการในตำแหน่ง)   (3 พ.ค. 2555 - 2 พ.ย. 2555)
17.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาการในตำแหน่ง)   (3 พ.ย. 2555 - 1 พ.ค. 2556)
18.น.ส.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ (รักษาราชการแทน)   (2 พ.ค. 2556 - 27 ต.ค. 2556)
19.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)   (28 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป)
20.น.ส.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ (รักษาราชการแทน)   (28 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป)
21.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)   (1 ก.ย. 2557 - 17 ก.พ. 2558)
22.นางอนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี(18 ก.พ. 2558 - 15 ก.พ. 2562)
23.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)   (18 ก.พ. 2562 - 28 มิ.ย.2562)
24.นายสาธิน สุนทรพันธุ์ (1 ก.ค. 2562 - 30 มิ.ย.2566)
25.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)   (1 ก.ค. 2566 - 28 ธ.ค.66)
26.นายศุภชัย ศุภผล (รักษาราชการแทน)   (2 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน)

หมวด: