บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

บุคลากร

|

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Ratthasirin Wangkanond
e-mail : -

รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.Wirayut Phonphotthanamat
e-mail : -
เลขานุการบัณฑิตศึกษา
ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
ชื่อภาษาไทย : นายอภิลักษณ์  เลิศทรงวุฒิกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Apiluck  Lertsongwuttikul
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อภาษาไทย : น.ส.อติกานต์  สุโข
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Atikarn  Sukho
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายปรีชาพัฒน  ภูมิภาค
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Mr.Preechaphat  Poomipak
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายธีระชัย  ขุนจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Teerachai  Kungjun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : น.ส.ภัควลัญชญ์  พงศ์พรเชษฐา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Pakwalan  Pongpornchetta
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : น.ส.วรรณวลี  แรมชื่น
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Wanvalee  Ramchuen
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.