บุคลากรงานคลังและพัสดุ

|
เขียนโดย PolSci.ru
งานคลังและพัสดุ

ทำหน้าที่แทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ

ชื่อภาษาไทย : นางชมพู  รื่นอายุ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Chompu  Ruenayu
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน่วยการเงินและบัญชี

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

ชื่อภาษาไทย : นางสาวสุดารัตน์  ทิพาพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Sudarat  Tipapong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อภาษาไทย : น.ส.อติกานต์  สุโข
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Atikarn  Sukho
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
              (ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา รศ.)
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : น.ส.วีรวัลย์  ตันทิวากร
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Verawan  Tanthivahorn
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
              (ช่วยปฏิบัติงานศูนย์เอกสารทางวิชาการ)
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นางสาวทิพยวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Thipphawan  Phiboonsawat
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน่วยพัสดุ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

ชื่อภาษาไทย : นางสาวนลิณี  เผ่าสิงห์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Nalinee  Paosing
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นางสาวหมัยนา  หมายปิดกลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ms.Maina  Maipidklang
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายสนิท  จันทร์พินิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : -
หมวด:
r57 shell