รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง รุ่นที่ ๒๒/๒ ศึกษานอกเวลาราชการ ๑๗.๐๐ - ๒๐.๕๐ น.
อ่านรายละเอียด...
วิชาที่คณะรัฐศาสตร์ จัดสอบเอง
กระบวนวิชา - วัน - เวลา - สถานที่สอบ ที่คณะรัฐศาสตร์ จัดสอบเองในการสอบ ภาคซ่อม ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อ่านรายละเอียด...
POL 4324 (PA 290)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน POL 4324 (PA 290) การฝึกงานด้านบริหารรัฐกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ph.D. (Public Administration)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๙ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมือง

Ph.D. (Politics)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.phdpol.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

M.Pol.Sc (Interdisciplinary Study for Local Development)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.islocal.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน

M.PolSc (Leaders in Public and Private Sectors)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpl.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สำหรับนักบริหาร

M.PolSc (The Executives)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpe.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ

M.PolSc (Public Management)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpm.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ

วิทยาเขตบางนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา
อ่านรายละเอียด....

จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดอุทัยธานี
อ่านรายละเอียด...

จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดนครพนม
อ่านรายละเอียด...

จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านรายละเอียด...

สารสนเทศนักศึกษาปัจจุบัน

i ในการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Pre-degree

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
อ่านรายละเอียด..

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง The Study Handbook. Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University 

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการเทียบโอน

การเทียบโอนทุกประเภทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสมัคร

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการขอใบคำร้องฝึกงานทั่วไป

1. ใบคำร้อง ขอใบรับรองฝึกงานทั่วไป (รับที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB))

อ่านรายละเอียด...
การยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร

เอกสารการยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร มีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางรา...

อ่านรายละเอียด...
แบบฟอร์ม ใบคำร้อง และหนังสือรับรอง

การขอใบรับรองหน่วยกิต หลักฐาน- สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด (ภาคละ 1 ใบ) - ใบเช็คเกรด - สำเนาบัตรนักศึกษา - ใบเสร็จค...

อ่านรายละเอียด...
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ และตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

อ่านรายละเอียด...

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง