รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
อ่านรายละเอียด...
วิชาที่คณะรัฐศาสตร์ จัดสอบเอง
กระบวนวิชา - วัน - เวลา - สถานที่สอบ ที่คณะรัฐศาสตร์ จัดสอบเองในการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด...
ขั้นตอนการขอจบการศึกษา ผ่านทางไปรษณีย์
เอกสารประกอบการแจ้งจบ 1. สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ยศ คำนำหน้า ต้องถูกต้องตรงกัน....
อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ph.D. (Public Administration)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมือง

Ph.D. (Politics)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี่ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

M.Pol.Sc (Interdisciplinary Study for Local Development)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี่ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน

M.PolSc (Leaders in Public and Private Sectors)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpl.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สำหรับนักบริหาร

M.PolSc (The Executives)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpe.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ

M.PolSc (Public Management)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี่ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียด...

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

              คําชี้แจง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกท่าน โปรดตอบแบบประเมิน...
ตอบแบบประเมิน  

บัณฑิตศึกษา

       ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และโครงการพิเศษ ต่างๆ แหล่งรวบรวมบทความ การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์ 

งานบริการการศึกษา

       ข้อมูลการแจ้งจบ ผลการเทียบโอน กิจกรรม และทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เข้าสู่เว็บไซต์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๑๓ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๒๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๒๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ มิ.ย. ๖๓
กระบวนวิชา - วัน - เวลา - สถานที่สอบ ที่คณะรัฐศาสตร์ จัดสอบเองในการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กระบวนวิชา - วัน - เวลา - สถานที่สอบ ที่คณะรัฐศาสตร์ จัดสอบเองในการสอบ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
อ่านข่าวย้อนหลัง...

สารสนเทศนักศึกษาปัจจุบัน

i ในการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Pre-degree

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี
ส่วนกลาง
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตร
ส่วนภูมิภาค
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
อ่านรายละเอียด..

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง The Study Handbook. Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University 

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการเทียบโอน

การเทียบโอนทุกประเภทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสมัคร

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการขอใบคำร้องฝึกงานทั่วไป

1. ใบคำร้อง ขอใบรับรองฝึกงานทั่วไป (รับที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB))

อ่านรายละเอียด...
การยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร

เอกสารการยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร มีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางรา...

อ่านรายละเอียด...
แบบฟอร์ม ใบคำร้อง และหนังสือรับรอง

การขอใบรับรองหน่วยกิต หลักฐาน- สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด (ภาคละ 1 ใบ) - ใบเช็คเกรด - สำเนาบัตรนักศึกษา - ใบเสร็จค...

อ่านรายละเอียด...
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ และตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

อ่านรายละเอียด...

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
freesexclips.site sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com xnxxporntube.site hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell