Get Adobe Flash player
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mpm.ru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mpl.ru.ac.th
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Program of Doctor of Philosophy in Politics, Ph.D. (Politics) เปิดรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนภาษอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ ๑๔)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครเรียน ระดับปริญญาโท ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานและบริการวิชาการแก่ชุมชน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

เผยแพร่ล่าสุด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

ศ มี.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ทางอินเทอร์เน็ต
ศ มี.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ศ มี.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2557 (เว้นวันที่ 29 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2558)
ศ มี.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ที่มหาวิทยาลัย
ศ เม.ย. 03, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ศ เม.ย. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ศ เม.ย. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร้จการศึกษา และปิดภาคเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ศ เม.ย. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)