มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

กระบวนวิชาที่คณะฯ จัดสอบเอง ภาค 2/65 และ ภาค S/65
คณะรัฐศาสตร์จัดสอบภาค S/65 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 รายละเอียด กระบวนวิชา เวลาและสถานที่สอบ ทางคณะฯ จะประกาศให้ทราบภายหลัง
อ่านรายละเอียด...
การแจ้งจบ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง)ที่จบหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566สามารถดำเนินการแจ้งจบหลักสูตรได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ตามวันและเวลาราชการ
อ่านรายละเอียด...
ประกาศวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ประกาศวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติม ในภาค 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาที่เปิดเพิ่มเติม เริ่มบรรยายตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน

M.PolSc (Leaders in Public and Private Sectors)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpl.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สำหรับนักบริหาร

M.PolSc (The Executives)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpe.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ

M.PolSc (Public Management)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpm.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ph.D. (Public Administration)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.phd-pa.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมือง

Ph.D. (Politics)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.phdpol.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

M.Pol.Sc (Interdisciplinary Study for Local Development)

ดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.islocal.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

              คําชี้แจง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกท่าน โปรดตอบแบบประเมิน...
ตอบแบบประเมิน  

บัณฑิตศึกษา

       ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และโครงการพิเศษ ต่างๆ แหล่งรวบรวมบทความ การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์ 

งานบริการการศึกษา

       ข้อมูลการแจ้งจบ ผลการเทียบโอน กิจกรรม และทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เข้าสู่เว็บไซต์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ ๑๗ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗
หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ห้องโครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ชั้น ๑
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตรัง และจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 17 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ ๒๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ไทย-จีน สำหรับนักบริหารภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2567 (เฉพาะวันเสาร์) เวลา 09.00 - 18.00 น
อ่านข่าวย้อนหลัง...

สารสนเทศนักศึกษาปัจจุบัน

i ในการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Pre-degree

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี
ส่วนกลาง
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี
ส่วนภูมิภาค
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
อ่านรายละเอียด..

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง The Study Handbook. Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University 

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการเทียบโอน

การเทียบโอนทุกประเภทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสมัคร

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการขอใบคำร้องฝึกงานทั่วไป

1. ใบคำร้อง ขอใบรับรองฝึกงานทั่วไป (รับที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB))

อ่านรายละเอียด...
การยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร

เอกสารการยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร มีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางรา...

อ่านรายละเอียด...
แบบฟอร์ม ใบคำร้อง และหนังสือรับรอง

การขอใบรับรองหน่วยกิต หลักฐาน- สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด (ภาคละ 1 ใบ) - ใบเช็คเกรด - สำเนาบัตรนักศึกษา - ใบเสร็จค...

อ่านรายละเอียด...
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ และตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

อ่านรายละเอียด...

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง