Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

เผยแพร่ล่าสุด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

พฤ ก.พ. 11, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบซ่อมภาค 1/2558
พฤ ก.พ. 11, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)
พฤ ก.พ. 11, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พฤ ก.พ. 11, 2016 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
จ ก.พ. 22, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)