Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

ประกาศคณะรัฐศาสตร์

กิจกรรม / อบรม / สัมมนา

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

คณะรัฐศาสตร์ จัดทำเพจ "เฟสบุ๊ค" ประจำคณะทางการ

https://www.facebook.com/PolSci.RU/ เพจนี้เป็นเพจที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพจอื่นใดนอกเหนือจากนี้คณะรัฐศาสตร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น คำเตือน ผู้ใดที่ดำเนินการใดๆ โดยประการที่จะทำให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเพจของคณะหรือเกี่ยวข้องกับคณะ ขอให้ท่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที มิฉะนั้นทางคณะรัฐศาสตร์จำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับท่านต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก