Black Ribbon
Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : สร้างพลังสรรค์สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้ทันโลก เข้าใจสังคม ร่วมสมัย ใส่ใจความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน

ประกาศคณะรัฐศาสตร์

กิจกรรม / อบรม / สัมมนา

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

จัดซื้อจัดจ้าง

คณะรัฐศาสตร์ จัดทำเพจ "เฟสบุ๊ค" ประจำคณะทางการ

https://www.facebook.com/PolSci.RU/ เพจนี้เป็นเพจที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพจอื่นใดนอกเหนือจากนี้คณะรัฐศาสตร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น คำเตือน ผู้ใดที่ดำเนินการใดๆ โดยประการที่จะทำให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเพจของคณะหรือเกี่ยวข้องกับคณะ ขอให้ท่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที มิฉะนั้นทางคณะรัฐศาสตร์จำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับท่านต่อไป

งานวิจัย บทความ และการจัดการความรู้

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

วีดีทัศน์แนะนำ

เมนูหลัก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะ

 

สำนักงานอธิการบดี

 

สถาบัน / ศูนย์

 

สำนัก/อื่น

- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะสื่อสารมวลชน
- คณะทัศนมาตรศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายประถม )
- โรงเรียนสาธิต ม.ร.
( ฝ่ายมัธยม )
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองแผนงาน
- กองอาคารสถานที่
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองกิจการนักศึกษา
- กองงานวิทยาเขตบางนา
- กองบริการการศึกษา
- สภาคณาจารย์
- สภาข้าราชการและลูกจ้าง
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
- หน่วยทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา
 
- สถาบันคอมพิวเตอร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- สถาบันการศึกษานานาชาติ
- สถาบันภาษา
- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สถาบันกฎหมายไทย
- สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
- ศูนย์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา
 
- สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล(สวป.)
- สำนักหอสมุดกลาง
- สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
- สำนักพิมพ์
- สำนักกีฬา
- สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
- สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
- สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
- สำนักวิทยบริการ
- สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ(RAM3000)
- บัณฑิตวิทยาลัย
- ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ