Get Adobe Flash player
โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปรัชญา
ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์
ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์
วิสัยทัศน์
มุ่งให้ความรุ้ทางรัฐศาสตร์ เชิงบูรณาการ บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ค่านิยมองค์กร
คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

อ ต.ค. 21, 2014 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
อ ต.ค. 21, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ ต.ค. 21, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอหน่วยกิต)
อ ต.ค. 21, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เนต (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอหน่วยกิต)
จ ต.ค. 27, 2014 @09:30 - 04:30PM
สอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
จ พ.ย. 03, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2557 ทางอินเทอร์เน็ต
จ พ.ย. 03, 2014 @08:30 - 04:30PM
โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำหน่ายใบสมัคร