กระบวนวิชาที่คณะฯ จัดสอบเอง POL4185
POL4185 กระบวนวิชาที่คณะจัดสอบเอง ขอให้นักศึกาาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2565 ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาก่อนการสอบในวันที่ 17 มกราคม 2566 นี้ตามหมายเลข โทร. 081-659-2751 (ผศ.ดร.วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล)
อ่านรายละเอียด...
การแจ้งจบ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
นักศึกษาส่วนกลางที่จบหลักสูตรในภาค 1/65 สามารถดำเนินการแจ้งจบหลักสูตรได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด...
ประกาศวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติม
ประกาศวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติม ในภาค 2 ปีการศึกษา 2565 วิชาที่เปิดเพิ่มเติม เริ่มบรรยายตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน

M.PolSc (Leaders in Public and Private Sectors)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpl.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สำหรับนักบริหาร

M.PolSc (The Executives)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๒๓ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ

M.PolSc (Public Management)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.mpm.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Ph.D. (Public Administration)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.phd-pa.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมือง

Ph.D. (Politics)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.phdpol.ru.ac.th

อ่านรายละเอียด... 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

M.Pol.Sc (Interdisciplinary Study for Local Development)

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ www.islocal.ru.ac.th/

อ่านรายละเอียด...

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

              คําชี้แจง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกท่าน โปรดตอบแบบประเมิน...
ตอบแบบประเมิน  

บัณฑิตศึกษา

       ข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และโครงการพิเศษ ต่างๆ แหล่งรวบรวมบทความ การค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
เข้าสู่เว็บไซต์ 

งานบริการการศึกษา

       ข้อมูลการแจ้งจบ ผลการเทียบโอน กิจกรรม และทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เข้าสู่เว็บไซต์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัคร คัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบันฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครพนม รุ่นที่ ๓ และจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ ๒ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ขยายเวลารับสมัคร คัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบันฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ ๒๒ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบันฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ (รุ่นที่ 47)
รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ (รุ่นที่ 47) รับจริง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า) วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า)
รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ (รุ่นที่ 47) รับจริง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย) วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบบ่าย)
รายชื่อ (พระภิกษุ) บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะรัฐศาสตร์ (รุ่นที่ 47) รับจริง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า) วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (คาบเช้า)
ประกาศ รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่นที่ 47 ท่านมีชื่อดังกล่าวให้รีบดำเนินการติดต่อ สวป. ชั้น 1 ช่องที่ 6 เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 เท่านั้น
อ่านข่าวย้อนหลัง...

สารสนเทศนักศึกษาปัจจุบัน

i ในการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Pre-degree

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี
ส่วนกลาง
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี
ส่วนภูมิภาค
อ่านรายละเอียด...
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ
อ่านรายละเอียด..

ข้อควรรู้สำหรับนักศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา

คู่มือประกอบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง The Study Handbook. Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University 

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการเทียบโอน

การเทียบโอนทุกประเภทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสมัคร

อ่านรายละเอียด...
หลักฐานการขอใบคำร้องฝึกงานทั่วไป

1. ใบคำร้อง ขอใบรับรองฝึกงานทั่วไป (รับที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB))

อ่านรายละเอียด...
การยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร

เอกสารการยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร มีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางรา...

อ่านรายละเอียด...
แบบฟอร์ม ใบคำร้อง และหนังสือรับรอง

การขอใบรับรองหน่วยกิต หลักฐาน- สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด (ภาคละ 1 ใบ) - ใบเช็คเกรด - สำเนาบัตรนักศึกษา - ใบเสร็จค...

อ่านรายละเอียด...
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ และตรวจสอบรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

อ่านรายละเอียด...

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

r57 shell