Get Adobe Flash player
โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปรัชญา
ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์
ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์
วิสัยทัศน์
มุ่งให้ความรุ้ทางรัฐศาสตร์ เชิงบูรณาการ บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ค่านิยมองค์กร
คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

:: การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ::

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

ส พ.ย. 22, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 2/57 ที่มหาวิทยาลัยฯ
ส พ.ย. 22, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
ส พ.ย. 22, 2014 @08:30 - 04:30PM
โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำหน่ายใบสมัคร
ส พ.ย. 22, 2014 @08:30 - 04:30PM
จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
ส พ.ย. 22, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ส พ.ย. 22, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เนต (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอหน่วยกิต)
จ พ.ย. 24, 2014 @07:00 - 04:30PM
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ ๔๑ ปี
พฤ พ.ย. 27, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2557 ที่มหาวิทยาลัย