มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

บุคลากรงานบริการการศึกษา

|
เขียนโดย PolSci.ru
งานบริการการศึกษา
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ชื่อภาษาไทย : นางประภาภรณ์  นราทิพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Prapaporn  Narathip
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail : 
-
หน่วยกิจการนักศึกษา

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

ชื่อภาษาไทย : นายสมปราชญ์  ยอดทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Somprad  Yodtong
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : นายธนกฤติ  พรหมนิมิตร
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Tanakrit  Promnimit
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : นายราเชนทร์  เหลืองอ่อน
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
-
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
-
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ชื่อภาษาไทย : นายณัฐพงษ์  ปุระตา
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Natthapong  Purata
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
-

หมวดตรวจสอบผลการศึกษา

ชื่อภาษาไทย : น.ส.พรทิพา  โลหะมาศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Porntipa  Lohamas
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : น.ส.วรรณเพ็ญ  รุจิหาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
 Ms.Wanpen  Rujihan
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : นายสมชาย  ศรีเอียด
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Somchai  Srieid
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
-

หมวดเทียบโอน

ชื่อภาษาไทย : น.ส.เรืองรอง  จันทร์เรือง
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
-
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : น.ส.ธดาภรณ์  สุขสวัสดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Thadaphorn  Suksawas
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายกฤษดา  ทองจรรยา
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Krisada  Thongchanya
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : น.ส.วราภรณ์  คอนสติง
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Waraphon  Khonsating
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมวดทะเบียนและผลสอบ

ชื่อภาษาไทย : น.ส.วิไลลักษ์ เมฆวิจิตร
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Wilailuk  Meakvijit
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายสุวรรณ  ทองเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Suwan  Thongcharoen
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : น.ส.กฤษฎี  ยิวคิม
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายศรเพชร  ประทุมสูติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Sornphet  Pratumsooti
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย : นายกฤตธนัท  มดแสง
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

หมวดหนังสือสำคัญ

ชื่อภาษาไทย : น.ส.วรรณประภา  พงศาดิศรรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Wanprapa  Pongsadisorrant
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : นางภัทรภร  คงโรจน์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mrs.Patharaporn  Kongroj
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail : 
-
ชื่อภาษาไทย : นายศาสตราวุธ  ทักษิณ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Mr.Sarttrawut  Thaksin
ตำแหน่ง : 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
e-mail : 
-
หน่วยส่งเสริมวิจัย

ทำหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิจัย

ชื่อภาษาไทย : น.ส.จิตตราพร  พิรุณ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Jittraporn  Piroon
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย :  ว่าที่ ร.ต.รักชาติ  วงศ์ใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
 Mr.Rukchat  Wongyai
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

ชื่อภาษาไทย :  นางสาวอรพรรณ นิยมการกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
 -
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ชื่อภาษาไทย : น.ส.จิราณี  ศิริจร
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Chirani  Sirichon
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : นายพยงค์  ศิลา
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
 -
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
e-mail : -

หมวด: