มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา

|
เขียนโดย PolSci.ru
งานประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

ทำหน้าที่แทนหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

ชื่อภาษาไทย : น.ส.ธนาทิพย์  โชยดิรส
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Thanathip  Choydiros
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อภาษาไทย : น.ส.สิริมนต์ พงษ์สังข์
ชื่อภาษาอังกฤษ : -

ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
e-mail : -

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อภาษาไทย : 
ชื่อภาษาอังกฤษ : 

ตำแหน่ง : 

e-mail : 

หมวด: