บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา

|
เขียนโดย PolSci.ru
งานประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

ทำหน้าที่แทนหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

ชื่อภาษาไทย : น.ส.ธนาทิพย์  โชยดิรส
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Thanathip  Choydiros
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อภาษาไทย : น.ส.ภากมล  สุขถาวร
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Ms.Phakamol  Sukthavorn
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมวด:
r57 shell