รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Suphachai Suphaphol
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2557   - ร.ด. (ปรัชญาการเมือง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์เรื่อง : “การสร้างความนิยม และปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย”  (The Popularization and the problems of Interpretation of Jean Jacques Rousseau’s Political Theory in Thai Political Context) (ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2558
      พ.ศ. 2554   - ร.ม. (การปกครอง), คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์เรื่อง :   แนวคิดเรื่องความยุติธรรมของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ. (JEAN JACQUES ROUSSEAU’S CONCEPT OF JUSTICE) ได้รับการประเมินในระดับ “ดี” (Good)
      พ.ศ. 2554   - ร.บ. (การปกครอง) , คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2558   - ศษ.บ. (เอกภาษาอังกฤษ, วิชาโท ประวัติศาสตร์ และ ปรัชญา) มหาวิทยาลัยศิลปากร,เกียรตินิยมอันดับ 2

ประสบการณ์การทำงาน
              - อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
              - ตั้งแต่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
              - พ.ศ.2559  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
              - ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
              - พ.ศ. 25623 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิชาปกครอง
              - ตั้งแต่ พ.ศ.2564 ดำรงตำแหน่ง คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายวิชาที่รับผิดชอบ : Pol 2100, Pol 2101 Pol 2106, Pol4100, Pol 4115

งานบริหารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
              1.ปัจจุบันตั้งแต่ พ.ศ.2564 ดำรงตำแหน่ง คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
              2.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
              3.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา
              4.ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
              5.ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
             6.ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             7.เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
             9.เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ สภาคณาจารย์ รุ่นที่ 31
            10.เคยดำรงหัวหน้าภาคการปกครอง คณะรัฐศาสตร์

งานวิชาการ : ประเภท บทความ
       - ศุภชัย ศุภผล, “อิทธิพลทางทฤษฎีการเมืองของฌอง ฌากส์ รุสโซต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789” สังคมศาสตร์ วรสารคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  40 (2552): 159-188.
       - ศุภชัย ศุภผล, “รุสโซคือผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 (จริงหรือ?)” วิภาษา 4 (2553) : 40-51.
       - ศุภชัย ศุภผล, “บททดลองศึกษาความคิดทางการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซด้วยแนวทางประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองผ่านบริบทของเจนีวาและฝรั่งเศส” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2 (2554): 111-139.
       - ศุภชัย ศุภผล, “การศึกษาเปรียบเทียบในระดับของการอธิบายในการสร้างทฤษฎีสัญญาประชาคมของจอห์น ล็อค และฌอง ฌากส์ รุสโซ” สังคมศาสตร์, วารสารคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44 (2557): 23-39.
       - ศุภชัย ศุภผล, “รุสโซในระบอบปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475-2490” รัฐศาสตร์สาร,วารสารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  35 (2557)  : 40-79. 

            ตำราและหนังสือ
      - ศุภชัย ศุภผล ,แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2564) , 364 หน้า
      - ศุภชัย ศุภผล , อุดมการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2564) , 240 หน้า
      - ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau). (แปลจากภาษาอังกฤษโดย ศุภชัย ศุภผล) ความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Text, 2555.
      - ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau). (แปลจากภาษาอังกฤษโดย ศุภชัย ศุภผล,   คำนำโดย ไชยันต์ ไชยพร) ความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมือง (Discourse on Political Economy) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Victory, 2558.
      - นิโคโล แมคเคียวเวลลี (Niccolo Machiavelli). (แปลจากภาษาอังกฤษโดย ศุภชัย ศุภผล)  แมนดรากอร่า (The Mandragola) กรุงเทพฯ:ศยาม, 2560
      - ศุภชัย ศุภผล, จอห์น รอลส์: ว่าด้วยทฤษฎีความยุติธรรมและชีวิตของจอห์น รอลส์ (กรุงเทพฯ: victory, 2558), 227 หน้า
      - ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (เชียงใหม่: จัดพิมพ์โดยโครงการสนับสนุนตำราของคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), 293 หน้า.
      - ศุภชัย ศุภผล, ตำราปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Pol2106) (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560)
      - ศุภชัย ศุภผล, “หน่วยที่ 11 อนุรักษ์นิยม” ใน ตำราปรัชญาการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)

             งานวิจัย
      - ศุภชัย ศุภผล, พัฒนาการของการศึกษาปรัชญาการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2469-2561 ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ 2563 ตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (TCI 1) ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564)
      - ศุภชัย ศุภผล, พัฒนาการของทฤษฎีสัญญาประชาคม: จาก โสเครติส – เดวิด โกธิเยร์ (The Development of Social Contract Concepts: From Socrates to David Gauthier) ได้รับทุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง งบประมาณปี 2559 ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560. (TCI1)
       - ศุภชัย ศุภผล และ มาลินี คุ้มสุภา, งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการกฎหมายของรัฐไทยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2540-2555, ทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558-2559.  งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอเผยแพร่ผลการวิจัย ในการประชุมหัวข้อ "15 ปีของกฎหมาย "กระจายอำนาจท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559.ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารใหม่ คณะรัฐศาสตร์ฯและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell