รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Suphachai Suphaphol
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2557   - ร.ด. (ปรัชญาการเมือง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์เรื่อง : “การสร้างความนิยม และปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย”  (The Popularization and the problems of Interpretation of Jean Jacques Rousseau’s Political Theory in Thai Political Context) (ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2558
      พ.ศ. 2554   - ร.ม. (การปกครอง), คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์เรื่อง :   แนวคิดเรื่องความยุติธรรมของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ. (JEAN JACQUES ROUSSEAU’S CONCEPT OF JUSTICE) ได้รับการประเมินในระดับ “ดี” (Good)
      พ.ศ. 2554   - ร.บ. (การปกครอง) , คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2554   - ศษ.บ. (เอกภาษาอังกฤษ, วิชาโท ประวัติศาสตร์ และ ปรัชญา) มหาวิทยาลัยศิลปากร,เกียรตินิยมอันดับ 2

ประสบการณ์การทำงาน
      - อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
      - ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหารในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ผู้อำนายการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน
          - หัวหน้าภาควิชาการปกครอง พ.ศ.2563-ปัจจุบัน
          - รองประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
          - กรรมการส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
          - กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2560-2562

งานสอน
     ระดับปริญญาตรี
          - วิชาปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (POL2106)
          - วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง1 (POL2101)
          - วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (POL4100)
          - วิชาอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่ (POL4115)      
     ระดับปริญญาโท
          - วิชาแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (POL6100)
          - วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (POL6001)
          - วิชาปรัชญาเชิงศาสตร์ในรัฐศาสตร์ (POL6000)
       ระดับปริญญาเอก
          - วิชาปรัชญาการเมือง กับการเมืองและการปกครองไทย POL9201   

ผลงานวิชาการ
        ประเภท บทความ
       - ศุภชัย ศุภผล, “อิทธิพลทางทฤษฎีการเมืองของฌอง ฌากส์ รุสโซต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789” สังคมศาสตร์ วรสารคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  40 (2552): 159-188.
       - ศุภชัย ศุภผล, “รุสโซคือผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 (จริงหรือ?)” วิภาษา 4 (2553) : 40-51.

       - ศุภชัย ศุภผล, “บททดลองศึกษาความคิดทางการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซด้วยแนวทางประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองผ่านบริบทของเจนีวาและฝรั่งเศส” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2 (2554): 111-139.
       - ศุภชัย ศุภผล, “การศึกษาเปรียบเทียบในระดับของการอธิบายในการสร้างทฤษฎีสัญญาประชาคมของจอห์น ล็อค และฌอง ฌากส์ รุสโซ” สังคมศาสตร์, วารสารคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44 (2557): 23-39.
       - ศุภชัย ศุภผล, “รุสโซในระบอบปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475-2490” รัฐศาสตร์สาร,วารสารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  35 (2557) : 40-79.
       ตำราและหนังสือ
       - ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau). (แปลจากภาษาอังกฤษโดย ศุภชัย ศุภผล) ความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Text, 2555.
สาขาเชียวชาญและความสนใจ

       - ฌอง ฌากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau). (แปลจากภาษาอังกฤษโดย ศุภชัย ศุภผล,   คำนำโดย ไชยันต์ ไชยพร) ความเรียงว่าด้วยเศรษฐกิจการเมือง (Discourse on Political Economy) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Victory, 2558.
       - นิโคโล แมคเคียวเวลลี (Niccolo Machiavelli). (แปลจากภาษาอังกฤษโดย ศุภชัย ศุภผล)  แมนดรากอร่า (The Mandragola) กรุงเทพฯ:ศยาม, 2560
      - ศุภชัย ศุภผล, จอห์น รอลส์: ว่าด้วยทฤษฎีความยุติธรรมและชีวิตของจอห์น รอลส์ (กรุงเทพฯ: victory, 2558), 227 หน้า
      - ศุภชัย ศุภผล, ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (เชียงใหม่: จัดพิมพ์โดยโครงการสนับสนุนตำราของคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), 293 หน้า.
       - ศุภชัย ศุภผล, ตำราปรัชญาการเมืองเบื้องต้น (Pol2106) (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560)
       - ศุภชัย ศุภผล, “หน่วยที่ 11 อนุรักษ์นิยม” ใน ตำราปรัชญาการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)
       งานวิจัย
      - ศุภชัย ศุภผล, พัฒนาการของทฤษฎีสัญญาประชาคม: จาก โสเครติส – เดวิด โกธิเยร์ (The Development of Social Contract Concepts: From Socrates to David Gauthier) ได้รับทุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง งบประมาณปี 2559 ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560.
       - ศุภชัย ศุภผล และ มาลินี คุ้มสุภา, งานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการกฎหมายของรัฐไทยเกี่ยวกับการกระจายอำนาจปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2540-2555, ทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558-2559.  งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอเผยแพร่ผลการวิจัย ในการประชุมหัวข้อ "15 ปีของกฎหมาย "กระจายอำนาจท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559.ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารใหม่ คณะรัฐศาสตร์ฯและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell