อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer 
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2557   - รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การเมืองเปรียบเทียบ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับการประเมินระดับ “ดี”)
      พ.ศ. 2551   -  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบการศึกษา 2551) (ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประจำปี พ.ศ. 2551) จากสถาบันพระปกเกล้า) (ได้รับการประเมินระดับ “ดีมาก”)
      พ.ศ. 2557   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) ภาครัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
                       - อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
      - อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.ค. 2558-ส.ค. 2560)
      - นักวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
      - นักวิจัย โครงการเอกสารสรุปผลการศึกษาเรื่องกระบวนการ กลไก แนวทางในการนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (2555)
      - นักวิจัย โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
      - นักวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
      - นักวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
      - นักวิจัย โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ASEN Community: AC) ศูนย์เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558)
      - นักวิจัย โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ศึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2558)

บทความ งานวิจัยและงานทางวิชาการ
      - บทความเสนอในเวทีวิชาการ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2551) ในหัวข้อ “เศรษฐกิจการเมืองในกระบวนการผลิตเพลงลูกทุ่งไทย” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      - สาทร ศรีเกตุ. เศรษฐกิจการเมืองในกระบวนการผลิตเพลงลูกทุ่งไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณทิต สาขาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)
      - สาทร ศรีเกตุ. ‘เมื่อเพลงลูกทุ่งเล่าเรื่อง 14 ตุลา: ยมบาลเจ้าขา ความชั่วช้านั้นยังไม่ตาย’ ใน สมิทธ์ ถนอมศาสนะ. บก., เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ, บก.ร่วม. การเมืองวัฒนธรรมยุคเดือนตุลา. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 14 ตุลา, 2552)
      - สาทร ศรีเกตุ. ‘ภาพสะท้อนและพลังขัดแย้งของกระบวนการเป็นสากลของรัฐในเพลงลูกทุ่งไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงยุคเผด็จการทหาร.’ วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2556)
      - สาทร ศรีเกตุ. พัฒนาการความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวัฒนธรรมเพลงไทยสากล. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557)
        ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
      - งานวิจัยเรื่อง “เรื่องเล่าที่เป็นจริงกับเครือข่ายอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีพิธีกรรมการทรงเจ้าและการนับถือหม้อยายของชุมชนบ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี” (อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างวิจัย)
      - ชุดวิชาในระดับปริญญาโท “การวิเคราะห์การเมือง” หน่วยการสอนที่ 12  แนวคิดพหุวัฒนธรรม สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
        ผลงานอื่นๆ
      - สาทร ศรีเกตุ. เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เพชรประกาย, 2556)

ความสนใจทางวิชาการ
      - การเมืองเปรียบเทียบ
      - วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมมวลชนและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
      - เศรษฐศาสตร์การเมือง

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell