มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108483-89   |  EN 

หมายเลขโทรศัพท์

|
เขียนโดย PolSci.ru
หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์ สถานที่ตั้ง หมายเลขตรง Fax หมายเลขภายใน
คณบดี อาคาร 2 ชั้น 3 02-3108461    
ห้องเลขาคณบดี อาคาร 2 ชั้น 3 02-3108460 8490  
รองคณบดี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 02-3108488   2901
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 02-3108462    
งานบริหารและธุรการ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 02-3108465, 02-3108476   2902, 2903, 2904
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 103 02-3108481   2916, 2917
งานคลังและพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 02-3108464, 023108477 8491 2905, 2906, 2907, 2908, 2909
งานนโยบายและแผน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 102 02-3108463   2918, 2919
โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105 02-3108495, 02-3108480   2914, 2915
ศูนย์เอกสารทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 108     2913
ห้องผลิตเอกสาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 106 02-3108479   2912
งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 109 02-3108468   2910
งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 107 02-3108478   2911
งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 201 02-3108466, 02-3108467, 02-3108472, 02-3108473, 02-3108474, 02-3108475 8494, 8497 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928
หน่วยกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2      
ศูนย์ศึกษาเอเชีย อาคาร 1 ชั้น 2      
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน อาคาร 1 ชั้น 2      
สำนักงานบัณฑิตศึกษาปริญญาโท อาคาร 1 ชั้น 3      
ศูนย์ศิลปชีพ อาคาร 1 ชั้น 4 02-3108486    
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 5      
โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108471   2940, 2941
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108492   2944
โครงการปริญญาโทการจัดการงานสาธารณะ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108498 8540 2943
โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108496   2942
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการเมือง)
อาคาร 2 ชั้น 4 02-3108482, 02-3108483 8489 2945
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
อาคาร 2 ชั้น 4 02-3108493 8487 2946
ห้องสมุด ปริญญาเอก อาคาร 2 ชั้น 4      


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.pol.ru.ac.th

หมวด: