มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

หมายเลขโทรศัพท์

|
เขียนโดย PolSci.ru
หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์ สถานที่ตั้ง หมายเลขตรง
คณบดี อาคาร 2 ชั้น 3 02-3108461
ห้องเลขาคณบดี อาคาร 2 ชั้น 3 02-3108460
รองคณบดี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 02-3108488
เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 02-3108462
งานบริหารและธุรการ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 02-3108465, 02-3108476
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 103 02-3108481
งานคลังและพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 02-3108464, 023108477
งานนโยบายและแผน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 102 02-3108463
โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 105 02-3108495, 02-3108480
ศูนย์เอกสารทางวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 108  
ห้องผลิตเอกสาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 106 02-3108479
งานประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 109 02-3108468
งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 107 02-3108478
งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 201 02-3108466, 02-3108467, 02-3108472, 02-3108473, 02-3108474, 02-3108475
หน่วยกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2  
ศูนย์ศึกษาเอเชีย อาคาร 1 ชั้น 2  
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน อาคาร 1 ชั้น 2  
สำนักงานบัณฑิตศึกษาปริญญาโท อาคาร 1 ชั้น 3  
ศูนย์ศิลปชีพ อาคาร 1 ชั้น 4 02-3108486
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 5  
โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108471
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108492
โครงการปริญญาโทการจัดการงานสาธารณะ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108498
โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 0304 02-3108496
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการเมือง)
อาคาร 2 ชั้น 4  
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)
อาคาร 2 ชั้น 4 02-3108493
ห้องสมุด ปริญญาเอก อาคาร 2 ชั้น 4  


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : www.pol.ru.ac.th

หมวด: