สำนักงานเลขานุการ

|
เขียนโดย PolSci.ru

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

ชื่อภาษาไทย : ดร.เทอดพงศ์  นราทิพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Dr.Thoedpong  Narathip
โทร :  
0-2310-8483-89 ต่อ 113, 0-2310-8462
e-mail :
  -

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

           คณะรัฐศาสตร์ มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รับผิดชอบภาระหลักด้านวิชาการ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนและประสานการดำเนินงาน คือ สำนักงานเลขานุการ หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
                  สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายวิชาการทางด้านงานธุรการ งานการเงิน งานการศึกษา งานวางแผนนโยบายต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์ รวมถึงการให้บริการ ประสานงานกับคณาจารย์ ทั้งนี้มีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ทำหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุมดูแลงานในสำนักงานเลขานุการคณะ และมีหัวหน้างานในแต่ละงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะในการควบคุมดูแลรับผิดชอบในแต่ละงาน โดยมีการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานเลขานุการคณะเป็น 5 งาน ดังนี้

           1. งานบริหารและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินภารกิจด้านสารบรรณ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ และด้านผลิตเอกสาร แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้
                   1.1  หน่วยสารบรรณ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ติดต่อนัดหมาย การประชาสัมพันธ์ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ การแจกจ่ายเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
                   1.2  หน่วยการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลบุคคลเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ การย้าย โอน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำทะเบียนประวัติ การลาออกจากราชการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอขยายเวลาราชการ การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   1.3  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ทำการคณะและอาคารเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษาบำรุงสวนและบริเวณรอบ ๆ ให้บริการการใช้ห้องเรียน ห้องประชุมแก่คณาจารย์และผู้ขอใช้อื่น ๆ ควบคุมดูแลการใช้ตารางเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย จัดห้องเรียนห้องสอบ จัดสถานที่ประชุมสัมมนา ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ จัดผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีป่วย ลา ควบคุมดูแลการจ่ายใบอนุญาตใช้รถ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประสานงานการซ่อมบำรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  1.4  หน่วยผลิตเอกสาร ทำหน้าที่เกี่ยวงานพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์ต้นฉบับตำรา   คำบรรยาย เอกสารวิชาการของคณะ รายงานการประชุม สัมมนา ตรวจทานแก้ไขงานพิมพ์ การพิมพ์ข้อสอบ การพิมพ์งานวิจัย การพิมพ์แผนภูมิต่าง ๆ การพิมพ์ประกาศ กฎ ระเบียบของคณะ การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ การถ่ายเอกสาร การจัดทำสำเนาด้วยเครื่องอัดสำเนา เข้าปกเย็บเล่ม ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเอกสาร ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

          2. งานคลังและพัสดุ
 มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินภารกิจด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้
                   1.1 หน่วยการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การเก็บรักษา การเบิกจ่ายเงินทั้งงบแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน การ-เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนทุกประเภท
                   1.2  หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

           3. งานบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนและประเมินผลการศึกษา กิจการนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้
                   1.1  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ   ต่าง ๆ ของนักศึกษา ผลการสอบ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาฯ รับ-จ่าย  คำร้อง หนังสือรับรอง ออกหนังสือรับรองให้กับนักศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิ ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบการจบหลักสูตรปริญญาตรี พิมพ์ใบรับรอง พิมพ์หนังสือราชการภายใน - ภายนอก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต การบอกเลิกและ/หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา การขอสอบซ้ำซ้อน การเตรียมเอกสารเทียบโอนสำหรับแจกนักศึกษาในช่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่ จัดเก็บหนังสือเวียนและมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้ม
                   1.2  หน่วยกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการประกอบอาชีพ, การศึกษาต่อ, ทุนการศึกษาติดต่อประสานงานกับชมรมศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงาน, ดูงานนอกสถานที่, ดำเนินการในเรื่องการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ติดต่อประสานงานกับกรรมการบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร, ให้บริการตอบปัญหานักศึกษา, ออกใบรับรองความประพฤติ, Recommendation, จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานอาชีพ, การศึกษาต่อ และทุนการศึกษา ดำเนินการในโครงการศูนย์แนะแนวอาชีพคณะรัฐศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                        1.3  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของทุกภาคการศึกษา ติดต่อและประสานงานกับคณาจารย์ และสวป. เกี่ยวกับการขอเปิดกระบวนวิชาเพิ่ม การของดสอนกระบวนวิชา การเปลี่ยน วัน เวลา และสถานที่สอน แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาที่จัดทำผลสอบแบบอัตนัย ปรนัยผสมอัตนัยลงในบัญชี สค. ๑๕๐ แจ้งจำนวนข้อสอบและเวลาที่ใช้สอบ แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาและผู้ควบคุมการตรวจด้วยเครื่องอ่านคะแนน ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งข้อมูลการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษาส่งศูนย์รับ-ส่งข้อสอบ ดำเนินการและประสานงานกับฝ่ายตำราเพื่อจัดพิมพ์ตำราใหม่ และดำเนินการส่งรายชื่อผู้สอน และผู้เขียนตำราที่ได้รับเงินรางวัลตำรา ติดต่อและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดเพิ่มใหม่ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประสานงานในโครงการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ โดยประสานงานกับคณะกรรมการวิจัยของคณะ ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดของคณะโดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์  ดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์ ดำเนินการและประสานงานในโครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนา อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ ดำเนินการและประสานงานในโครงการหลักสูตรภาคพิเศษต่าง ๆ จัดทำภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาค ประสานงานกับคณาจารย์ในการทำจัดทำ มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ ประสานงานประกันคุณภาพทางการศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

          4. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคณะทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งประสานการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนด จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ การขยายงานใหม่ ประสานการวางกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำคณะฯ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ อีกทั้งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนาคณะ นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การประชุม การวิจัย ดูงาน และการขอความร่วมมือช่วยเหลือด้านวิชาการจากต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการทางด้านการวางผังแม่บทของคณะฯ ด้วย แบ่งตามลักษณะงานออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้
                   1.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผนเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงาน/โครงการของคณะ ทั้งในส่วนที่เป็นแผนงาน/ โครงการประจำปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขยายตัวของคณะฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการขยายงานในหน่วยงานเดิม หรือการเปิดสอนสาขาใหม่ ประสานงานการวางกรอบอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำของคณะฯ ดำเนินการขออัตราตำแหน่งเพิ่มใหม่
                   1.2 หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม และจำแนกประเภทข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร อาคารสถานที่ พัสดุ การเงิน งบประมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในคณะฯ และยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารของคณะฯ ใช้ประกอบการคาดการณ์/พยากรณ์ หรือตัดสินใจในการบริหารและกำหนดแนวทางหรือทิศทางของคณะฯ อีกทั้งดำเนินการรวบรวมจัดทำรายงานประจำปีของคณะฯ ที่ได้ดำเนินการมาในรอบปีงบประมาณตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านผังแม่บทหรือแบบในการก่อสร้าง
                   1.3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อบุคลากร สถาบัน หรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่กิจการของคณะฯ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทางด้านการเงิน ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา วิจัย ดูงาน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ และขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตลอดจนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ

        5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย 2 หน่วย ดังนี้
                   1.1  หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูล รวบรวมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง พร้อมจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง สถานที่ และอื่น ๆ ในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
                   1.2  หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา ประสานงานระดับปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในคณะ ประเมินผลการให้คะแนนตนเอง ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การดำเนินงานรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx xnxx
xhamster xnxx
xvideos xnxx.com xvideos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell