ผศ.ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : ตำแหน่งปัจจุบัน
     - อาจารย์กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - ประธานศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนความขัดแย้งและสันติภาพ
     - ประธานหลักสูตรการเจรจาต่อรองและการล็อบบี้
     - ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ประวัติการศึกษา
     - รัฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     - พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา. (2563). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนในฤดูการเลือกตั้ง:กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทย
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา. (2561). ชุมชนและการต่อต้านการสร้างมัสยิดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา. พ.ศ. 2560 การนำนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมไปปฏิบัติ ศึกษากรณีการอำนวยความยุติธรรมโดยการช่วยเหลือประชาชนในคดีปกครอง การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทต่อกรณีการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์และการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบทสรุปงานศึกษานักบริหารระดับกลาง สำนักงานกิจการยุติธรรม
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา พ.ศ.2559 ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงบนเส้นทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้       
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา พ.ศ.2556 การแทรกแซงและการช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ ใช้อาวุธ.บทความงานวิจัยสันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทย : ความรู้ ความลับ และความทรงจำโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา พ.ศ. 2554 “สู่ความเป็นญาติมิตรจากวิกฤติความสูญเสีย” ถอดบทเรียนกรณี             ผ่าตัดต้อ กระจกโรงพยาบาลขอนแก่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข     

บทความทางวิชาการ
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา. (2562). มนุษยธรรม ความเป็นกลาง และพื้นที่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์:ภายใต้บริบทความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน: ระหว่างปริศนาและศรัทธา.       ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, หน้า 401 – 439.
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา. (2560) Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social  Death and Ecocide. วารสารสงขลานครินทร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา. (2559). มุมมองทฤษฏีกับกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์. บทปริทัศน์หนังสือ GENOIDE:A Comprehensive Introduction วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     - ผกาวดี สุพรรณจิตวนา. (2559). ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงบนเส้นทางวิชาชีพ:กรณีศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน:พื้นที่สันติวิธีหนทางสังคมไทยความรู้ ความลับ ความทรงจำ. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, หน้า137-188.

ประสบการณ์การทำงาน
     - พยาบาลวิชาชีพ /นักวิชาการควบคุมโรค
     - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบสาธารณสุข
     - ผู้ช่วยวิทยากรโครงการสัมมนาเวทีวิชาการและการจัดกระบวนการสร้างฉันทามติว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
     - วิทยากรกระบวนการในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2 (2547)
      - วิทยากรกระบวนการในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนักเจรจา ไกล่เกลี่ย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 (ปี 2547)
     - วิทยากรหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดของ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ
     - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปริญญาโทการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ
     - อาจารย์พิเศษหลักสูตรนักบริหารการพยาบาล (หัวข้อผู้นำในการจัดการความขัดแย้ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

การอบรม
     - หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
     - หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในนโยบายสาธารณะ โดยสันติวิธี รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
     - หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
     - หลักสูตรการป้องกันและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี USEPA ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     - หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     - หลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  สถาบันพระปกเกล้า
     - หลักสูตร Strengthening Competencies of Thai Experts in Support Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC) 2548

วิทยากรพิเศษ
     - หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและหลักสูตร นักเจรจาไกล่เกลี่ยของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
     - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง
     - การเจรจาไกล่เกลี่ยและการเจรจารต่อรอง
     - การจัดกระบวนการฉันทามติและการประชาพิจารณ์ในนโยบายสาธารณะ
     - การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลในยุคสังคมโลกาภิวัตน์
     - ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการความขัดแย้ง
     - การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell