โครงสร้างงานบริหารและธุรการ

|
เขียนโดย PolSci.ru

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของงานบริหารและธุรการ


 รายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบของแต่ละคนตามโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 หน่วย
       1. หน่วยสารบรรณ
       2. หน่วยการเจ้าหน้าที่
       3. หน่วยผลิตเอกสาร
       4. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

1. ภาระงานประจำ

      1.1  ควบคุมดูแล และตรวจสอบการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ติดต่อนัดหมาย การประชาสัมพันธ์ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ การแจกจ่ายเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
      1.2  ควบคุมดูแล และตรวจสอบ การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลบุคคลเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ การย้าย โอน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำทะเบียนประวัติ การลาออกจากราชการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอขยายเวลาราชการ การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
      1.3 ควบคุมดูแล และตรวจสอบ งานพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์ต้นฉบับตำรา  คำบรรยาย เอกสารวิชาการของคณะ รายงานการประชุม สัมมนา ตรวจทานแก้ไขงานพิมพ์ การพิมพ์ข้อสอบ การพิมพ์งาน วิจัย การพิมพ์แผนภูมิต่าง ๆ การพิมพ์ประกาศ กฎ ระเบียบของคณะ การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ การถ่ายเอกสาร การจัดทำสำเนาด้วยเครื่องอัดสำเนา เข้าปกเย็บเล่ม ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเอกสาร ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
      1.4  ควบคุมดูแล และตรวจสอบ อาคารสถานที่ทำการคณะและอาคารเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษาบำรุงสวนและบริเวณรอบ ๆ ให้บริการการใช้ห้องเรียน ห้องประชุมแก่คณาจารย์และผู้ขอใช้อื่น ๆ ควบคุมดูแลการใช้ตารางเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย จัดห้องเรียนห้องสอบ จัดสถานที่ประชุมสัมมนา ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ จัดผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีป่วย ลา ควบคุมดูแลการจ่ายใบอนุญาตใช้รถ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประสานงานการซ่อมบำรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      1.5  ประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
      1.6  ให้คำแนะนำ ปรึกษาในการปฏิบัติงาน
      1.7  ประเมินผล ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ที่หน่วยงานเสนอ
      1.8  สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม สั่งการ เพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป
  2. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
      2.1  เป็นคณะกรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับกอง
  3. การประเมินการพัฒนาตนเอง
      3.1  ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
      3.2  ประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างการบริหารงานของงานบริหารและธุรการ

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips

xnxx xvideos

xnxx xvideos
xxx com xxx bf video
sexyporntube.com Hd xxx clips

tweensexxx

freexxxvideosporn.click
telexporn
bozporn
pornvixx
xxxmobilporn.biz

xxxsextres.org

freepornvideosite.net
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell