โครงสร้างงานบริการการศึกษา

|
เขียนโดย PolSci.ru

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของงานบริการการศึกษา


         งานบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนและประเมินผลการศึกษา กิจการนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้


        1.  หน่วยกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการประกอบอาชีพ, การศึกษาต่อ, ทุนการศึกษาติดต่อประสานงานกับชมรมศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงาน, ดูงานนอกสถานที่, ดำเนินการในเรื่องการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ติดต่อประสานงานกับกรรมการบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร, ให้บริการตอบปัญหานักศึกษา, ออกใบรับรองความประพฤติ, Recommendation, จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานอาชีพ, การศึกษาต่อ และทุนการศึกษา ดำเนินการในโครงการศูนย์แนะแนวอาชีพคณะรัฐศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         2.  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ   ต่าง ๆ ของนักศึกษา ผลการสอบ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาฯ รับ-จ่าย  คำร้อง หนังสือรับรอง ออกหนังสือรับรองให้กับนักศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิ ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบการจบหลักสูตรปริญญาตรี พิมพ์ใบรับรอง พิมพ์หนังสือราชการภายใน - ภายนอก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต การบอกเลิกและ/หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา การขอสอบซ้ำซ้อน การเตรียมเอกสารเทียบโอนสำหรับแจกนักศึกษาในช่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่ จัดเก็บหนังสือเวียนและมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้ม

         3.  หน่วยส่งเสริมวิจัย 

         4.  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของทุกภาคการศึกษา ติดต่อและประสานงานกับคณาจารย์ และสวป. เกี่ยวกับการขอเปิดกระบวนวิชาเพิ่ม การของดสอนกระบวนวิชา การเปลี่ยน วัน เวลา และสถานที่สอน แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาที่จัดทำผลสอบแบบอัตนัย ปรนัยผสมอัตนัยลงในบัญชี สค. ๑๕๐ แจ้งจำนวนข้อสอบและเวลาที่ใช้สอบ แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาและผู้ควบคุมการตรวจด้วยเครื่องอ่านคะแนน ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งข้อมูลการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษาส่งศูนย์รับ-ส่งข้อสอบ ดำเนินการและประสานงานกับฝ่ายตำราเพื่อจัดพิมพ์ตำราใหม่ และดำเนินการส่งรายชื่อผู้สอน และผู้เขียนตำราที่ได้รับเงินรางวัลตำรา ติดต่อและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดเพิ่มใหม่ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประสานงานในโครงการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ โดยประสานงานกับคณะกรรมการวิจัยของคณะ ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดของคณะโดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์  ดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์ ดำเนินการและประสานงานในโครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนา อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ ดำเนินการและประสานงานในโครงการหลักสูตรภาคพิเศษต่าง ๆ จัดทำภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาค ประสานงานกับคณาจารย์ในการทำจัดทำ มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ ประสานงานประกันคุณภาพทางการศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของงานบริการการศึกษา

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips

xnxx xvideos

xnxx xvideos
xxx com xxx bf video
sexyporntube.com Hd xxx clips

tweensexxx

freexxxvideosporn.click
telexporn
bozporn
pornvixx
xxxmobilporn.biz

xxxsextres.org

freepornvideosite.net
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell