อาจารย์ ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.เกรียงชัย  ปึงประวัติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Kriangchai Pungprawat
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2542   - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2547   - ร.ม. (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2552   - Ph.D. (Southeast Asian Area Studies) บัณฑิตวิทยาลัยอาณาบริเวณเอเชียและแอฟริกาศึกษา (ASFAS) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (Kyoto University, Japan)

ผลงานวิชาการ
        วิทยานิพนธ์
       - เกรียงชัย ปึงประวัติ. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2504-2544, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
       - Kriangchai Pungprawat. 2009. Budgeting System in Thailand: Struggling for Money and Authority during Thaksin Era, Ph.D. thesis, Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University.
        บทความ
       - เกรียงชัย ปึงประวัติ. 2546. ความลำเอียงของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย. จุลสาร ปxป, 3(32): 43-51.
       - เกรียงชัย ปึงประวัติ. บทบาทของรัฐไทยต่อภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2504 – 2544. รัฐศาสตร์สาร, 26(1): 57-78.
       - Kriangchai Pungprawat. 2009. Budgeting System and Bureau of the Budget in Thailand. Chulalongkorn Journal of Economics, 21(1): 49-71.
       - Kriangchai Pungprawat. 2012. Thaksin and Budget Allocation: A Study in Political Compromise. Asian and African Area Studies, 11(2): 166-182.
       - เกรียงชัย ปึงประวัติ. กระบวนการการกำหนดงบประมาณในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 1(2): 83-100.
       งานวิจัย
      - การปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ เป็นนักวิจัย ร่วมกับนครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,
       - โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดขอบข่ายและรูปแบบในการดำเนินภารกิจหน้าที่ของนครแม่สอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นนักวิจัยร่วมกับวสันต์ เหลืองประภัสร์ และ ชาย ไชยชิต รายงานวิจัยเสนอต่อจังหวัดตาก, 2554.
       - การศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง/รูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ เป็นนักวิจัยร่วมกับวสันต์ เหลืองประภัสร์ และ ชาย ไชยชิต รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2555.
      - การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมือแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน เป็นนักวิจัย ร่วมกับวสันต์ เหลืองประภัสร์ และนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2557.

กิจกรรมทางวิชาการ
      พ.ศ. 2547      - เลขานุการโครงการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell