รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Chakkri Chaipinit
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
      2548-2553  - คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy in Political Science) วิชาเอก: ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ วิชาโท: การเมืองเปรียบเทียบ / รัฐประศาสนศาสตร์
      2544-2547  - คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts in Political Science) วิชาเอก: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับ 1) (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.87)
      2537-2543  - โรงเรียนเทพศิรินทร์ วิชาเอก: ศิลป์-คำนวณ
      
ประสบการณ์ทางวิชาการและรางวัลที่ได้รับ
      2561      - ICSSR-NRCT Exchange Scholarship  Visiting Scholar in New Delhi, India (1 เดือน)
      2552      - Faculty of Arts and Social Science, Lancaster University, UK Visiting Scholar (9 เดือน)
      2549      - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ทุนคปก.) ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
      2548      - ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ทุน 72 พรรษา) ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      2548      - The Public Records Office, SOAS University’s Library, and LSE’s Library, London, UK ผู้ช่วยนกัวจิยั (1 เดือน)

ประสบการณ์ด้านวิจัย
      2563      - เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอินเดีย: ศึกษากรณีกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศอินเดียและบทเรียนสู่ประเทศไทย. งานวิจัยตามทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (นักวิจัยหลัก)
      2559      - เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก: กรณีศึกษาโครงสร้างระบบ ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย งานวิจัยตามทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิจัยหลัก)
      2555      - การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (นักวิจัยร่วม)
      2555      - การวเิคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา งานวิจัยตามทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นักวิจัยร่วม)
      2554      - ความร่วมมือนานาชาติกับ ความมั่นคงของมนุษย์ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (นักวิจัยร่วม)
      2549      - การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอมภายใต้โครงสร้างอำนาจโลก งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ช่วยนักวิจัย)
      2548      - รัฐไทยในกระแสโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาการจัดการกับวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ของรัฐบาลไทย งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยนักวิจัย)
      2546      - ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเละสหรัฐอเมริกาภายใต้วาทกรรมสงครามเย็น งานวิจัยงบประมาณสนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยนักวิจัย)

ประสบการณ์ทำงาน 
      มกราคม 2554 – ธันวาคม 2559  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            - อาจารย์ประจำ
            - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครองไทย)
            - บรรณาธิการบริหารประจำ “วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย” (วารสารกลุ่ม 1 ตาม TCI)
            - ผู้ประสานงานหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา
            - คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
      มีนาคม 2555 – ตุลาคม 2555   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์
      มกราคม 2558 – ตุลาคม 2559  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวเิทศสัมพันธ์
      มกราคม 2560 – ปัจจุบัน  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            - อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
            - คณะกรรมการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
            - คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            - สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผลงานตีพมิพ์/ บทความวิชาการ/ ดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)
      - จักรี ไชยพินิจ. 2545. “วิธีคิด เหตุผลและการตัดสินใจของผู้นำในยามขับคัน?”. รวมบทความนิสิตคณะรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2549. “ระบอบกษัตริย์ในประเทศอังกฤษ: การใช้พระราชอำนาจแรงต้าน และการเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ไทย”.งานรวบรวมข้อมูลภายใต้โครงการวิจัยตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงครองราชยค์รบ 60 ปี. คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2550. “เสรีนิยมใหม่ เอฟทีเอและทรัพยส์ินทางปัญญา: สหรัฐอเมริกา กับการผกูขาดยาในตลาดโลก”. การประชุมวชิาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550). 13-14 ธันวาคม.คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ,และคณะรัฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ. 
      - จักรี ไชยพินิจ. 2553. “เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิ ตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย”.ดุษฎีนิพนธ์ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2554. “การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการก่อตัวของกระแสประชาธิปไตย: ศึกษา เปรียบเทียบกรณีเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 1973 และเหตุการณ์เทียนอันเหมิน 1989”. การประชุมวชิาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ังที่ 12 (พ.ศ.2554). 8-9 ธนัวาคม 2554.คณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, และคณะรัฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน , เชียงใหม่.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2555. “Article Review: บททบทวนวรรณกรรมวา่ ด้วยระบบทรัพยส์ินทางปัญญากับเขตการค้าเสรี: จากการผกูขาดตลาดยาในองค์การการค้าโลกสู่กรอบการคา้แบบทวภิาคี”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 4 1(มกราคม-เมษายน 2555): 385-406.
      - จักรีไชยพินิจ. 2555. “เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา”. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2555. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 671141 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ทุนอุดหนุนการเขียนตำราและผลงานทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
      - ณปภา จิรมงคลเลิศ และจักรี ไชยพินิจ. 2558. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. งานวิจัยตามทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2556. “Book Review: Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO By Richard Peet”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 5 1(มกราคม – เมษายน 2556): 173-185.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2557. “ทฤษฎีว่า ด้วยการพัฒนาของวอลท์วิทแมน รอสตาวกับบทบาทของประเทศ มหาอำนาจ: ข้อถกเถียงเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์”. วารสารการเมือง การบริหาร และ กฎหมาย. 6 1(มกราคม – เมษายน 2557): 237-273.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2558. "อาร์เจนตินากับยุทธศาสตร์การพัฒนา". เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา.นนทบุรี: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
      - ณปภา จิรมงคลเลิศ และจักรี ไชยพินิจ. 2558. "การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบติงานของสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ั มหาวิทยาลัยบูรพา". วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 7 1(มกราคม-เมษายน 2558): 117-151.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2558 ."แนวการวิเคราะห์ทางการเมืองเชิงสถาบันของเบเวอรี่ ครอเฟิ ร์ด: บท วิเคราะห์เชิงวิพากษ์". วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 3 1(มกราคม-มิถุนายน 2558): 1-27.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2559. เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก: กรณีศึกษาโครงสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย. งานวิจัยตามทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2559. “บทวิพากษท์ ฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล: ข้อจำกัดในการสร้าง คำอธิบายทางสังคมศาสตร์”. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 4 1(มกราคม-มิถุนายน 2559): 51-84.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2560. “แนวคิดสถาบันนิยม”. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การเมือง เปรียบเทียบ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2560. การเมืองในสหรัฐอเมริกา. เอกสารประกอบการสอนวิชา POL3179. กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
      - ปิยะนุช เงินคล้าย, ศุภชัย ศุภผล, และจักรี ไชยพินิจ. 2560. หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์. เอกสารประกอบการสอนวิชา POL4100. กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2561. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ. เอกสารประกอบการสอนวิชา POL3246. กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2561. การทูต. เอกสารประกอบการสอนวิชา POL3210. กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2561. “โลกาภิวัตน์ โครงสร้างอำนาจโลก และรัฐไทย: สหรัฐอเมริกากับการวางรากฐานองค์ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์ไทย”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 10 2(พฤษภาคม – สิงหาคม): 37-72.
      - วีรชน เกษสกุล และ จักรี ไชยพินิจ. 2561. “นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและความเป็น ชายรูปแบบใหม่หลังเหตุการณ์ 9/11: บททดลองเสนอผ่านภาพยนตร์ไอ้มนุษย์แมงมุมภาค 1 และภาค 2 ของแซม ไรมี”. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา. 6 1(มกราคม-มิถุนายน 2561): 118-157.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2562. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ. ตำรารายวิชา POL3246. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
      - จักรี ไชยพินิจ. 2563. “เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอินเดีย: ศึกษากรณีกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศอินเดียและบทเรียนสู่ประเทศไทย”. วารสารชุมชนวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563): หน้า 37-51. (TCI กลุ่ม 1)

ผลงานตีพิมพ์ / บทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
      - Chakkri Chaipinit. 2009. “Human Rights, Economic Development, and Intellectual Property Protection”. Paper presented at Critical Connections: Human Rights, Development Studies, and the Social Sciences. Held at the Salaya Pavilion Hotel, Mahidol University, Salaya Campus. On October 8.
      - Chakkri Chaipinit, and Christopher May. 2010. “The Polanyian Perspective in the Era of Neoliberalism: The Protection of Global Intellectual Property Rights”. Journal of Population and Social Studies. 19 1(July).
      - Chakkri Chaipinit, and Vira Somboon. 2011. “Human Security in Intellectual Property Rights: A Case Study of Thailand’s Patent Policy”. Journal of Politics, Administrations, and Law. 3 2(May-August): 47-95.
      - Chakkri Chaipinit. 2012. “A Promotion of Public Health Policy: A Case Study of the Issuance of Compulsory Licensing in Thailand”. Paper presented at The Thailand’s First International Conference on Public Management and Public Affairs: Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond. August 30-31. Bangkok: BITEC International Conference Center.
      - Chakkri Chaipinit. 2016. “Global Power, Neoliberalism, and Intellectual Property Regime: A Thailand Experience from FTA to TPP”. Paper presented at The 10th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Democracy and Governance in India and Thailand.September 5- 10, 2016. Delhi – Rajasthan, Republic of India.
      -Chakkri Chaipinit. 2019. “Neoliberalism, The Indian Patent Law and Pharmaceutical Development: A Preliminary Paper”. Paper presented at the 13th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Thailand-India’s Unexplored Opportunities. February 16-18, 2019. A-Star Phulare Valley Resort, Chiang Rai, Thailand.

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell