รศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Tipparat Bubpasiri
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2533  - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2538  - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2543  - Doctor of Philosophy (Politics) University of Exeter (UK)

ประวัติรับราชการ
      พ.ศ. 2546  - ดำรงตำแหน่งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2546

งานบริหาร
     พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน   - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
                                - รองงคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
     พ.ศ. 2548             - กรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ
     พ.ศ. 2544-2547    - กรรมการคณะกรรมการบริหารห้องสมุด คณะรัฐศาสตร์
                                - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเอเชียตะวันออก
                                - กรรมการคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์
                                - กรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
                                - กรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ตำแหน่งอื่น ๆ

             พ.ศ.2549     - บรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ รามคำแหง ฉบับที่ 1
             พ.ศ.2549     - ประธารอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเอกสาร การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7
                               - กรรมการคณะกรรมการร่างหลักสูตร โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
                               - กรรมการคณะกรรมการร่างหลักสูตรโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑทิตสาขาการเมือง

งานวิชาการ
        งานสอนระดับปริญญาตรี
       - PS 431 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออก
       - PS 434 การเมืองระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป

       - PS 475 การอ่านการเมืองในภาษาต่างประเทศ
       - PS 491 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ
       - PS 498 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ
       - PS 499 ประเด็นศึกษาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

      งานสอนระดับปริญญาโท
       - EN 500 การอ่านภาษาอังกฤษด้านรัฐศาสตร์
       - PS 603 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
       - PS 613 สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน
       - PS 703 สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน
      
เอกสารประกอบการสอน       

      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. เอกสารประกอบคำบรรยาย PS 434 การเมืองระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป. ศูนย์เอกสารวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. เอกสารประกอบคำบรรยาย PS 703 สถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน. ศูนย์เอกสารวิชาการ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานแต่ง เรียบเรียง และบทความวิชาการ

       ภาษาไทย
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. “ความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติก : เหยื่อรายแรกของสงครามอิรัก” 3 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2549 : 172-189
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. “ความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกภายหลังการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป” จุลสารเอเชีย-ยุโรปศึกษา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (2547) : 1-11.
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. วิจารณ์หนังสือ Europe Unites โดย Peter A Poole และ Through the Paper Curtain : Insiders and Outsiders in the New Europe โดย Julie Smith และ Charles Jenkins (บรรณาธิการ) รัฐศาสตร์ปริทรรศน์รามคำแหง. 1 (2549) : 169-174
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. "การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปกับการมีธรรมนุญของสหภาพ" ในโครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา.จับตาสหภาพยุโรป(กำลังจัดพิมพ์)
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. รัสเซียกับการเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออกหลังยุคสงครามเย็น. รายงานการวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2555.
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. กลุ่มแนวคิดทฤษฎีพาณิชย์นิยม. ใน ประมวลสาระชุดวิชา เศรฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ (หน่วยที่ 2, น. 1-38). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2557.
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. วิกฤตเศรฐกิจและการเงิน. ใน ประมวลสาระชุดวิชา เศรฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ(หน่วยที่ 14, น. 1-38). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2557.
      - ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. "พินิจวิกฤตฺิยูเครน". วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2. ก.ค. - ธ.ค. 2558: 175-202.
      ภาษาอังกฤษ
      - Bubpasiri, Tipparat. "The ASEAN-EU Relations : an Overview
      งานวิชาการอื่น ๆ
      - วิทยากร : หัวข้อ “ความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกภายหลังการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป” การประชุมวิชาการโครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 15 ตุลาคม 2547 กระทรวงการต่างประเทศ
      - วิทยากร : หัวข้อ “ผลประโยชน์ของรัฐกับการรวมกลุ่มส่วนภูมิภาค” การประชุมวิชาการครั้งที่ 7(พ.ศ.2549) 27-29 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell