รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Sirilucksm Tantayakul, Ph.D. 
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา         
          พ.ศ. 2542       ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                     
          พ.ศ. 2545       ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          พ.ศ. 2551        Post-Graduate Diploma (Governance, Democratisation and Public Policy) Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands.
          พ.ศ. 2557       ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (ดุษฎีนิพนธ์เรื่องการนำนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปปฏิบัติ)

ประวัติการทำงาน
          พ.ศ. 2542        นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          พ.ศ. 2543        อาจารย์ (ลูกจ้างรายปี) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          พ.ศ. 2547        อาจารย์ (พนักงานงบคลัง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          พ.ศ. 2552        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          พ.ศ. 2553        นักวิชาการรับเชิญ (visiting scholar) มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เสฉวน ประเทศจีน
          พ.ศ. 2561        นักวิชาการรับเชิญ (visiting scholar) มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ประเทศจีน
          พ.ศ. 2561        รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติงานบริหาร         
          พ.ศ. 2558       รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          พ.ศ. 2560       ผู้แทนกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานสอน                  
   ปริญญาตรี
         - วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น (POL 2200)
         - วิชาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก (POL 4238)
         - วิชาองค์การระหว่างประเทศ (POL 2204)
         - วิชาการเมืองในจีน (POL 3172)
         - วิชาแนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคโบราณ (POL4111)
   ปริญญาโท
         - วิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL6200)
         - วิชาสถานการณ์การเมืองโลกในปัจจุบัน (POL6201)
         - วิชาเศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร (PAD6104)
         - วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ (PAD6202)

ผลงานทางวิชาการ
    งานวิจัย
        - ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2563). กลไกความร่วมมือไทย-จีนเชิงนโยบายเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ภายใต้บริบท BRI. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
        - ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2561). บทบาทคลังสมองในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะของจีน: กรณีศึกษา ข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน, สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
        - ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2560). การบริหารจัดการเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งอาเซียน: กรณีศึกษาเมือง จอร์จทาวน์ (ปีนัง). กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
        - วรัชยา ศิริวัฒน์ และ ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2558). รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ใน การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเปรียบเทียบหลวงพระบางและสุโขทัย. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
        - ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2556). รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบการปกครองและการจัดการทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเขตพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย: กรณีศึกษาเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา. กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
        - ศิริลักษม์ มาศวิริยะกุล. (2551). รายงานวิจัยเรื่องพัฒนาการและบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีน: จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ค.ศ.1921-2007). กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความทางวิชาการ
       - Tantayakul, S. (2018). BRI and the Indo-Pacific: Understanding ASEAN Strategic Posture at the Crossroads. Paper submitted to The Center for Asia-Pacific Cooperation and Governance Studies at Fudan University, China.
       - Tantayakul, S. (2013). Challenges of Lancang-Mekong Water Governance: A Case Study of China’s Lancang-Mekong Utility Policy. Journal of East Asian Studies Center,13(1), 187-211.
       - ศิริลักษม์ ตันตยกุล. (2559). การบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ ถิ่นกำเนิดชาวจีนโพ้นทะเล:       กรณีศึกษาหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, 16 (2), 76-98.
       - ศิริลักษม์  มาศวิริยะกุล. (2549). เบื้องหน้าเบื้องหลังวรรณกรรมไซอิ๋ว. วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, 254-266.
       - ศิริลักษม์  มาศวิริยะกุล. (2548). บทบาทรัฐผู้ให้ของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. กระแสอาคเนย์, 2 (19), 27-37.
       - Masviriyakul, S. (2009). The Suspending Privatization in Thailand: A case study of who gets what, when, and how? Southeast Current, 5 (61), 36-44.
       - Masviriyakul, S. (2004). Sino-Thai Strategic Economic Development in the Greater Mekong Subregion (1992-2003). Contemporary Southeast Asia, 26 (2), 302-319.

การประชุมทางวิชาการ
       - ผลงานเรื่อง “จดหมายส่งเงินกลับบ้านของชาวจีนโพ้นทะเล (เฉียวพี): มรดกความทรงจำของโลก” นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 “จีนศึกษา ภาษาจีน : บทบาทต่อประชาคมโลก” วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       - ผลงานเรื่อง “Political and Economic Management Model in Ethnic Minority Areas of the PRC: A Case Study of Chiang Roong (Jinghong), Xishuangbanna” นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม  ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  เมืองเซี่ยเหมิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน
       - ผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นบนเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์ของเอเชีย” นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
       - ผลงานเรื่อง “บทวิเคราะห์เกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียอาคเนย์” นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2549 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำรา
        - ตำราวิชาการเมืองในจีน (POL 3172)

ผลงานเอกสารประกอบการสอน
         - เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POL6200)
         - เอกสารประกอบการสอนวิชาการเมืองระหว่างประเทศ (POL 4238)
         - เอกสารประกอบการสอนวิชาองค์การระหว่างประเทศ (POL 2204)
         - เอกสารประกอบวิชาแนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคโบราณ (POL4111)

ที่ปรึกษางานวิจัย
          - กรรมการดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก
          - ประธานและกรรมการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
          - ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท รปม.
          - ที่ปรึกษางานวิจัยของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell