ศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Prof.Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2555           - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2525           - ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2531           - ร.ม.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      ค.ศ. 1999           - D.E.S. en Demographie economiques, socials et politiques Universite catholique de Louvain BELGIUM
      พ.ศ. 2537-2538  - Cycle Adaptation linguistique Faculte´ des lettres, Universite´ de Genève Switzerland
      พ.ศ. 2546           - Certificate in Politics and Politics in the European Union,Institut d'Etudes Politiques de Lille, Universite´ deLille2, France.

ประวัติรับราชการ
     พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน  - อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     พ.ศ. 2527-2540   - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานสอน
     
 ปริญญาตรี
      - POL 2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
      - POL 2201 การเมืองระหว่างประเทศ
      - POL 3165 การเมืองในยุโรปตะวันตก
      - POL 3176 การเมืองในสิงคโปร์
      - POL 4229 การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา
      
ปริญญาโท
      - POL 6093 ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์
      - POL 6200 ทฤษฎีและแนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
      - POL 6201 สถานการณ์การเมืองโลกในปัจจุบัน
      - POL 6202 นโยบายต่างประเทศไทย
      - POL 6203 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชียตะวันออกเฉียงใต้
      - POL 7000 วิทยานิพนธ์
      - POL 7096 การค้นคว้าอิสระ
      - POL 7200 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
       
ปริญญาเอก
       - อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
       - กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

งานบริหาร
      พ.ศ. 2540-2541      - กรรมการบริหารสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2540-2541      - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการ
      พ.ศ. 2540-2541      - กรรมการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
      พ.ศ. 2546-2547      - ผู้ช่วยอธิการบดีสาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
      พ.ศ. 2547-2553      - กรรมการร่างหลักสูตรปริญญาโทการเจรจาการค้า
                                   - กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทการเจรจาการค้า
                                   - กรรมการบริหารศูนย์เอกสาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                   - กรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2562-2564      - กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

อาจารย์พิเศษ
     - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
     - พิจารณางานวิจัยและบทความวารสารศูนย์เอเชียตะววันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
     - งานวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลากรณ์มหาวิทยาลัย
     - งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สกว.)
     - ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)

ตำรา
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2553). การเมืองในยุโรปตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2553). ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2541). การเมืองระหว่าประเทศในแอฟริกา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2547). การเมืองในแอฟริกา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา PS481 การเมืองในสิงคโปร์. ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2555). การเมืองในสิงคโปร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2561). การเมืองระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2561). การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2561). การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2562). ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิจัย
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2546). รายงานการวิจัยเรื่องการปกครองและการพัฒนาในแอฟริกา. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2547). รายงานการวิจัยเรื่องภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2548). รายงานการวิจัยเรื่องภูมิภาคแอฟริกาเหนือ : ลักษณะทั่วไปและปัญหาสำคัญ. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2551). รายงานการวิจัยเรื่องการบูรณาการเศรฐกิจส่วนภูมิภาคในแอฟริกา : จากประสบการณ์ของสหภาพยุโรป. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2552). รายงานการวิจัยเรื่องการปกครองและการพัฒนาประเทศสิงคโปร์. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องอาเซียน : แกนกลางของสถาปัตยกรรมความร่วมมือในเอเชีย. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องแอฟริกา ค.ศ. 2050. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2560). รายงานการวิจัยเรื่องเอเชียในเศรษฐกิจการเมืองโลก. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2562). รายงานการวิจัยเรื่องวิกฤตของสหภาพยุโรป : บทเรียนต่ออาเซียน  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนังสือ
      - วราภรณ์ จุลปานนท์. (2561). แอฟริกาวันนี้ สู่ความหวังในวันหน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell