อาจารย์ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer  Dr.Wilasinee Piboonsate
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
        - Doctor of Laws (International Relations), Institute of International Relations, Yunnan University (วิทยานิพนธ์ดี) ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
        - รม. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ดี)
        - อบ. อักษรศาสตร์ (ภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน
         พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน         อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
         พ.ศ.2560-2561             อาจารย์พิเศษสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         พ.ศ. 2559                     อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการได้รับทุนการศึกษา
         - นักศึกษาทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2548 ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
         - นักศึกษาทุนรัฐบาลสาธารณประชาชนจีน (ระดับปริญญาเอก) ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2555-2558

ประเด็นการศึกษาที่สนใจ
           นโยบายต่างประเทศจีน, เศรษฐกิจการเมืองจีน, จีนศึกษา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มล้านช้าง-แม่โขง

ผลงานทางวิชาการ:
        บทความวิชาการ:
             - วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. (2559). นโยบายต่างประเทศจีนต่อแอฟริกาในศตวรรษที่ 21. วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2016), หน้า 237-248.  (วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ฐาน 1)
             - วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. (2561). ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของมณฑลยูนนานภายใต้ข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง. จุลสารจับตามหาอำนาจปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 1-25. ภายใต้ทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2560
             - วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์. (2562). The Connectivity between Thailand and China (Yunnan) under Belt and Road Initiative (BRI): Thailand perspectives and opportunities. ได้รับทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้นำเสนอในการประชุมนานาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มแถบและเส้นทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้: โอกาสและความท้าทาย (International Workshop on the Belt and Road Initiative in Southeast and South Asia: Opportunities and Challenges) จัดโดยสถาบันวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, The Chinese Academy of Sciences) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562

        บทความวิจัย:
            - วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์.(2562). นโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้างแม่โขง. นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประชุมระดับนานาชาติการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ณ นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562

       โครงการวิจัย:
            - งานวิจัยเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อความร่วมมือล้านช้างแม่โขง” ภายใต้การสนับสนุนการทำวิจัยจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2562
            - โครงการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ำโขงผลที่มีผลกระทบต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”  (อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัย ภายใต้โครงการขอทุนวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2562)
            - โครงการจับตามหาอำนาจจีน (China Watch) ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “จับตามหาอำนาจ” (Power Watch)  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2560
            -โครงการวิจัยร่วม เรื่อง “Belt and Road Initiative and ASEAN” ภายใต้โครงการวิจัยหลักของ Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, The Chinese Academy of Sciences) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

        ผลงานวิชาการแปลหนังสือ
            - ผลงานแปลหนังสือภาษาจีน เรื่อง “Debate of the Century: The Debate on the China Model between Zhang Weiwei and Francis Fukuyama (世界之辩)”  ในโครงการเผยแพร่ความรู้ศักยภาพและการผงาดของจีนของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2562

         ผลงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ
              ผลงานสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย Taiwan National Open University (國立空中大學) เผยแพร่ในเวปไซด์ NOU-Thai MOOC ในวิชาโอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก หัวข้อ “ประเทศไทยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ EEC”, 2562

          เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
            - วิชา POL4211 นโยบายต่างประเทศจีน
            - วิชา POL4265 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายป้องกันของจีน
            - วิชา POL6200 (ปริญญาโท) ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
            - วิชา POL6201 (ปริญญาโท) เหตุการณ์ปัจจุบันระหว่างประเทศ
            - วิชา POL6202 (ปริญญาโท) นโยบายต่างประเทศไทย

          นักวิจัย
            - นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ.2560- ปัจจุบัน
            - นักวิจัยโครงการวิจัย “จับตามหาอำนาจ” (Power Watch)  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาระงานสอน:
           ระดับปริญญาตรี
              - POL2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
              - POL4111 แนวความคิดการเมืองของจีนยุคโบราณ
              - POL 4211 นโยบายต่างประเทศจีน
              - POL 4265 สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายป้องกันของจีน
              - POL 4285 เหตุการณ์ปัจจุบันระหว่างประเทศ

           ระดับปริญญาโท
              - POL6200 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
              - POL6201 เหตุการณ์ปัจจุบันระหว่างประเทศ
              - POL6202 นโยบายต่างประเทศไทย
              - POL6093 พื้นฐานความเข้าใจทางรัฐศาสตร์
              - POL7096 วิชาค้นคว้าอิสระ
              - POL7208 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก

การบรรยาย สัมมนาและเสวนาทางวิชาการ
        - วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมจีนในปัจจุบัน” จัดโดยกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร, ปี 2561 และ 2562
        - วิทยากรงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “วิกฤตฮ่องกง: อำนาจ กฎหมาย และความรุนแรง” จัดโดยศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งและสันติภาพคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562
        - วิทยากรและผู้ดำเนินรายการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “แนวความคิดขงจื่อใหม่: อดีต ปัจจุบันและอนาคต” จัดโดยโครงการห้องเรียนแนวความคิดการเมืองของจีนยุคโบราณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562
        - วิทยากรและผู้ดำเนินรายการสัมมนา หัวข้อ “สถานีการค้ากับอาลีบาบาแพลตฟอร์ม” จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ไทย-จีน วช. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และอาลีบาบา กรุ๊ป, 2561
        - วิทยากรและผู้ดำเนินรายการสัมมนา หัวข้อ “ความเข้าใจในบทบาทและกลไกความร่วมมือบนเส้นทางแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง” จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ไทย-จีน วช. ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2561
        - เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “The 13th China-ASEANCultural Forum” ในหัวข้อ “Towards Mutual Prosperity China-ASEAN Exchange and Cooperation across Cultural and Creative  Industries” ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เดือนกันยายน 2561
        - วิทยากรพิเศษ (บรรยายภาษาจีน) หัวข้อ “Thailand Overview: Politics, Economy and International Relations” จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2559

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx xnxx
xhamster xnxx
xvideos xnxx.com xvideos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell