อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมเวค

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมเวค
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Krissada Promvek
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2536 – 2539   - ปริญญาตรี B.Sc. (Physical Therapy) คณะแพทยศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด รุ่น 1, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, วิทยาเขตประสานมิตร
      พ.ศ. 2536 – 2540   - ปริญญาตรี B.A. (History) คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 24,
      พ.ศ. 2541 – 2546   - ปริญญาโท M.A. (Political Science), สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์, ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 11, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2542 – 2549   - ปริญญาโท M.A. (Political Science), International Political Economy; English Program คณะรัฐศาสตร์ MIR รุ่น 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2550 – 2555   - ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science); วิชาเอก Political Problems of International Relations and Global and Regional Development จากมหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (канд. полит. наук : 23.00.04 ( Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития) Российский университет дружбы народов
      พ.ศ. 2556 – 2557   - ปริญญาโท M.A. (Social Development Administration), สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 22, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2555 – 2558   - ปริญญาตรี B.Ag. (Agricultural Management) หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ (90524)
      พ.ศ. 2555 – 2558   - ปริญญาตรี LL.B (Bachelor of Laws Program) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2557 รุ่น 41

ทุนการศึกษา
      
พ.ศ. 2543              - ทุนการศึกษาจากสถาบัน Sciences Po de Paris - L'Institut d'études politiques (IEP)  จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อศึกษาในระดับ Diplom in Asia – Europe Programme
      พ.ศ. 2550 – 2555   - ทุนรัฐบาลรัสเซีย เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
     
 พ.ศ. 2556              - ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปฝึกอบรมหลักสูตร Governance and Anti – Corruption  ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ)

ประสบการณ์การทำงาน
      พ.ศ. 2540 – 2543   - แผนกกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
      พ.ศ. 2544 – 2548   - แผนกกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2549 – 2550   - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2550 – 2555   - ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Peoples’ Friendship University of Russia ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
      พ.ศ. 2555 – 2556   - หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2556              - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่วยราชการ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2556 – 2558   - หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประสบการณ์ทำงานพิเศษ
      พ.ศ. 2540 – 2548   - อาจารย์พิเศษทางคลินิก ด้านกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
      พ.ศ. 2544 – 2548    - อาจารย์พิเศษทางคลินิก เรื่อง Ambulation Training คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2543 – 2548    - นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้าน “Hand Injury” โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2544 – 2548    - นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้าน “Burn Injury” โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
      พ.ศ. 2556               - วิทยากรเรื่อง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” "โครงการสัปดาห์อาเซียน II และ III: สัมมนาสารัตถะครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๖" วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
      พ.ศ. 2556               - วิทยากรร่วมอภิปรายเวทีเสวนา หัวข้อ “ก้าวข้ามความท้าทายการเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้” วันอังคารที่10 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแรมแบรนดท์ 2 โรงแรมแรมแบรนทด์ ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ
      พ.ศ. 2557             - วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ” ให้กับคณะกรรมาธิการด้านพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เฮ นาคา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
      พ.ศ. 2556 – 2558   - คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
      พ.ศ. 2558 – 2560   - ผู้ประสานงานหลักด้านเยาวชน ASEAN
      พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  - อาจารย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์พิเศษ
      
พ.ศ. 2557              - โครงการ JENESYS 2.0 Programme สาขา Community Vitalization and Development ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2557 ณ จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น
      พ.ศ. 2558              - โครงการ โครงการ ASEAN Youth Forum 2015 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 ณ กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
      5 ธันวาคม 2556       - ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
      5 ธันวาคม 2549       - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ยศทางทหาร
                                    จ่าสิบตรี

ประวัติการอบรม/ศึกษา/ดูงาน
      02/09/2557      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การคิดเชิงรุก รุ่นที่ 18
      30/10/2556      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโครงการค้นหาศักยภาพผู้นำในตนเอง (Authentic Leader)
      16/08/2555      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาตนเองสู่คุณภาพชีวิต/งานที่เป็นเลิศ
      15/08/2555      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุEnglish for Presentation
      08/08/2555      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพผู้นำ (ศิลปะวิธีสร้างกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนทัศน์ใหม่)
      03/10/2549      ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม  นักเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม รุ่น 1
      18/04/2548      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  การจัดการเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการวางแผน รุ่นที่ 43
      19/07/2547      การกีฬาแห่งประเทศไทย WORKSHOP ON HOW TO PREVENT SPORTS INJURIES 
      17/03/2547      มหาวิทยาลัยมหิดล การบริหารงานกายภาพบำบัดกับการยกระดับสุขภาพของประชาชนไทย
      10/09/2546      กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
      12/07/2546      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
      08/06/2546      กรมไปรษณีย์โทรเลข พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
      16/10/2543      มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ภาษาฝรั่งเศส ระดับ 1
      11/10/2543      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรักษาการหดรั้งของเนื้อเยื่ออ่อน
      18/05/2543      ชมรมแพทย์อุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช GENERAL CARE IN BURN PATIENT
      23/07/2542      การกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬาเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
      15/03/2542      โรงพยาบาลศิริราชPHYSICAL THERAPY IN HAND INJURY
      22/05/2541      กองบังคับการตำรวจดับเพลิง  บรรเทาสาธารณภัย และ ดับเพลิง
      08/01/2540      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ UPPER AND LOWER LIMB SPORTS INJURY WORKSHOP

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx xnxx
xhamster xnxx
xvideos xnxx.com xvideos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell