มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

โครงสร้างงานคลังและพัสดุ

|
เขียนโดย PolSci.ru

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของงานคลังและพัสดุ

               งานคลังและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินภารกิจด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้

              1. หน่วยการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การเก็บรักษา การเบิกจ่ายเงินทั้งงบแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน การ-เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนทุกประเภท

              2. หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการบริหารงานของงานคลังและพัสดุ

หมวด: