ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

|
เขียนโดย PolSci.ru

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
 
ค่านิยมองค์กร
Performance Excellence         สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
Sustainability         ความยั่งยืน
Responsiveness      การตอบสนอง
Uniqueness            ความมีเอกลักษณ์

ปรัชญา
ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม
ทั่วถึง และมุ่งสู่สากล

ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

พันธกิจ
๑) สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๒) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
๓) สนันสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
๖) ส่งเสริม และพัฒนาการบริการจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หมวด:
r57 shell