มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

|
เขียนโดย PolSci.ru

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์
ส่งเสริมพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 
ค่านิยมองค์กร
Political Academic Excellence   สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
Sustainability                         ความยั่งยืน
Responsiveness                      การตอบสนอง
Uniqueness                            ความมีเอกลักษณ์

ปรัชญา
ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม
ทั่วถึง และมุ่งสู่สากล

ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

พันธกิจ
๑) สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๒) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
๓) สนันสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
๖) ส่งเสริม และพัฒนาการบริการจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หมวด: