มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

โครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษา

|
เขียนโดย PolSci.ru

โครงสร้างการแบ่งส่วนาราชการของงานประกันคุณภาพการศึกษา

                    งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย 2 หน่วย ดังนี้

                   1.  หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูล รวบรวมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง พร้อมจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง สถานที่ และอื่น ๆ ในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

                   2.  หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา ประสานงานระดับปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในคณะ ประเมินผลการให้คะแนนตนเอง ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การดำเนินงานรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา

หมวด: