มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

สำนักงานเลขานุการ

|
เขียนโดย PolSci.ru

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

ชื่อภาษาไทย : ดร.เทอดพงศ์  นราทิพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : 
Dr.Thoedpong  Narathip
โทร :  
0-2310-8483-89 ต่อ 113, 0-2310-8462
e-mail :
  -

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

           คณะรัฐศาสตร์ มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณาจารย์ ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รับผิดชอบภาระหลักด้านวิชาการ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนและประสานการดำเนินงาน คือ สำนักงานเลขานุการ หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
                  สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายวิชาการทางด้านงานธุรการ งานการเงิน งานการศึกษา งานวางแผนนโยบายต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์ รวมถึงการให้บริการ ประสานงานกับคณาจารย์ ทั้งนี้มีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ทำหน้าที่บังคับบัญชา ควบคุมดูแลงานในสำนักงานเลขานุการคณะ และมีหัวหน้างานในแต่ละงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะในการควบคุมดูแลรับผิดชอบในแต่ละงาน โดยมีการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานเลขานุการคณะเป็น 5 งาน ดังนี้

           1. งานบริหารและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินภารกิจด้านสารบรรณ ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ และด้านผลิตเอกสาร แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้
                   1.1  หน่วยสารบรรณ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ติดต่อนัดหมาย การประชาสัมพันธ์ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ การแจกจ่ายเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
                   1.2  หน่วยการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประเมินผลบุคคลเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ การย้าย โอน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำทะเบียนประวัติ การลาออกจากราชการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอขยายเวลาราชการ การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                   1.3  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ทำการคณะและอาคารเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษาบำรุงสวนและบริเวณรอบ ๆ ให้บริการการใช้ห้องเรียน ห้องประชุมแก่คณาจารย์และผู้ขอใช้อื่น ๆ ควบคุมดูแลการใช้ตารางเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย จัดห้องเรียนห้องสอบ จัดสถานที่ประชุมสัมมนา ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ จัดผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีป่วย ลา ควบคุมดูแลการจ่ายใบอนุญาตใช้รถ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประสานงานการซ่อมบำรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  1.4  หน่วยผลิตเอกสาร ทำหน้าที่เกี่ยวงานพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์ต้นฉบับตำรา   คำบรรยาย เอกสารวิชาการของคณะ รายงานการประชุม สัมมนา ตรวจทานแก้ไขงานพิมพ์ การพิมพ์ข้อสอบ การพิมพ์งานวิจัย การพิมพ์แผนภูมิต่าง ๆ การพิมพ์ประกาศ กฎ ระเบียบของคณะ การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ การถ่ายเอกสาร การจัดทำสำเนาด้วยเครื่องอัดสำเนา เข้าปกเย็บเล่ม ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเอกสาร ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

          2. งานคลังและพัสดุ
 มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินภารกิจด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้
                   1.1 หน่วยการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การเก็บรักษา การเบิกจ่ายเงินทั้งงบแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน การ-เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนทุกประเภท
                   1.2  หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

           3. งานบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนและประเมินผลการศึกษา กิจการนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้
                   1.1  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ   ต่าง ๆ ของนักศึกษา ผลการสอบ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาฯ รับ-จ่าย  คำร้อง หนังสือรับรอง ออกหนังสือรับรองให้กับนักศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิ ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบการจบหลักสูตรปริญญาตรี พิมพ์ใบรับรอง พิมพ์หนังสือราชการภายใน - ภายนอก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต การบอกเลิกและ/หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา การขอสอบซ้ำซ้อน การเตรียมเอกสารเทียบโอนสำหรับแจกนักศึกษาในช่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่ จัดเก็บหนังสือเวียนและมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้ม
                   1.2  หน่วยกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการประกอบอาชีพ, การศึกษาต่อ, ทุนการศึกษาติดต่อประสานงานกับชมรมศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงาน, ดูงานนอกสถานที่, ดำเนินการในเรื่องการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ติดต่อประสานงานกับกรรมการบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร, ให้บริการตอบปัญหานักศึกษา, ออกใบรับรองความประพฤติ, Recommendation, จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานอาชีพ, การศึกษาต่อ และทุนการศึกษา ดำเนินการในโครงการศูนย์แนะแนวอาชีพคณะรัฐศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                        1.3  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของทุกภาคการศึกษา ติดต่อและประสานงานกับคณาจารย์ และสวป. เกี่ยวกับการขอเปิดกระบวนวิชาเพิ่ม การของดสอนกระบวนวิชา การเปลี่ยน วัน เวลา และสถานที่สอน แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาที่จัดทำผลสอบแบบอัตนัย ปรนัยผสมอัตนัยลงในบัญชี สค. ๑๕๐ แจ้งจำนวนข้อสอบและเวลาที่ใช้สอบ แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาและผู้ควบคุมการตรวจด้วยเครื่องอ่านคะแนน ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งข้อมูลการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษาส่งศูนย์รับ-ส่งข้อสอบ ดำเนินการและประสานงานกับฝ่ายตำราเพื่อจัดพิมพ์ตำราใหม่ และดำเนินการส่งรายชื่อผู้สอน และผู้เขียนตำราที่ได้รับเงินรางวัลตำรา ติดต่อและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดเพิ่มใหม่ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประสานงานในโครงการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ โดยประสานงานกับคณะกรรมการวิจัยของคณะ ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดของคณะโดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์  ดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์ ดำเนินการและประสานงานในโครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนา อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ ดำเนินการและประสานงานในโครงการหลักสูตรภาคพิเศษต่าง ๆ จัดทำภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาค ประสานงานกับคณาจารย์ในการทำจัดทำ มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ ประสานงานประกันคุณภาพทางการศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

          4. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคณะทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งประสานการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้เป็น ไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนด จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ การขยายงานใหม่ ประสานการวางกรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำคณะฯ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ อีกทั้งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนาคณะ นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การประชุม การวิจัย ดูงาน และการขอความร่วมมือช่วยเหลือด้านวิชาการจากต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการทางด้านการวางผังแม่บทของคณะฯ ด้วย แบ่งตามลักษณะงานออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้
                   1.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผนเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงาน/โครงการของคณะ ทั้งในส่วนที่เป็นแผนงาน/ โครงการประจำปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขยายตัวของคณะฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการขยายงานในหน่วยงานเดิม หรือการเปิดสอนสาขาใหม่ ประสานงานการวางกรอบอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำของคณะฯ ดำเนินการขออัตราตำแหน่งเพิ่มใหม่
                   1.2 หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม และจำแนกประเภทข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร อาคารสถานที่ พัสดุ การเงิน งบประมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในคณะฯ และยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารของคณะฯ ใช้ประกอบการคาดการณ์/พยากรณ์ หรือตัดสินใจในการบริหารและกำหนดแนวทางหรือทิศทางของคณะฯ อีกทั้งดำเนินการรวบรวมจัดทำรายงานประจำปีของคณะฯ ที่ได้ดำเนินการมาในรอบปีงบประมาณตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านผังแม่บทหรือแบบในการก่อสร้าง
                   1.3 หน่วยวิเทศสัมพันธ์  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อบุคลากร สถาบัน หรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่กิจการของคณะฯ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทางด้านการเงิน ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา วิจัย ดูงาน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย และฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ และขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตลอดจนงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ

        5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ให้ได้ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย 2 หน่วย ดังนี้
                   1.1  หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูล รวบรวมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง พร้อมจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง สถานที่ และอื่น ๆ ในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
                   1.2  หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา ประสานงานระดับปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในคณะ ประเมินผลการให้คะแนนตนเอง ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การดำเนินงานรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

หมวด: