มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

โครงสร้างงานบริการการศึกษา

|
เขียนโดย PolSci.ru

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของงานบริการการศึกษา


         งานบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนและประเมินผลการศึกษา กิจการนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังนี้


        1.  หน่วยกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องการประกอบอาชีพ, การศึกษาต่อ, ทุนการศึกษาติดต่อประสานงานกับชมรมศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำแผนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงาน, ดูงานนอกสถานที่, ดำเนินการในเรื่องการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ติดต่อประสานงานกับกรรมการบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร, ให้บริการตอบปัญหานักศึกษา, ออกใบรับรองความประพฤติ, Recommendation, จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานอาชีพ, การศึกษาต่อ และทุนการศึกษา ดำเนินการในโครงการศูนย์แนะแนวอาชีพคณะรัฐศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         2.  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ   ต่าง ๆ ของนักศึกษา ผลการสอบ จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอสภาฯ รับ-จ่าย  คำร้อง หนังสือรับรอง ออกหนังสือรับรองให้กับนักศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิ ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบการจบหลักสูตรปริญญาตรี พิมพ์ใบรับรอง พิมพ์หนังสือราชการภายใน - ภายนอก ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเทียบโอนหน่วยกิต การบอกเลิกและ/หรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา การขอสอบซ้ำซ้อน การเตรียมเอกสารเทียบโอนสำหรับแจกนักศึกษาในช่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่ จัดเก็บหนังสือเวียนและมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้ม

         3.  หน่วยส่งเสริมวิจัย ดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ การขอรับทุนการวิจัย ประสานงานการพิจารณารับทุนวิจัย โดยคณะกรรมการการส่งเสริมการวิจัย จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนานักวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ รายงานสรุปผลการทำวิจัยของคณาจารย์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ ศึกษาและสนับสนุนหลักการด้วยจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยคน ประสานงานการประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมวิจัย ประเด็นพิจารณาด้วยจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ รวบรวมจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย

         4.  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเปิดสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของทุกภาคการศึกษา ติดต่อและประสานงานกับคณาจารย์ และสวป. เกี่ยวกับการขอเปิดกระบวนวิชาเพิ่ม การของดสอนกระบวนวิชา การเปลี่ยน วัน เวลา และสถานที่สอน แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาที่จัดทำผลสอบแบบอัตนัย ปรนัยผสมอัตนัยลงในบัญชี สค. ๑๕๐ แจ้งจำนวนข้อสอบและเวลาที่ใช้สอบ แจ้งรายชื่อกระบวนวิชาและผู้ควบคุมการตรวจด้วยเครื่องอ่านคะแนน ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการจัดเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งข้อมูลการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษาส่งศูนย์รับ-ส่งข้อสอบ ดำเนินการและประสานงานกับฝ่ายตำราเพื่อจัดพิมพ์ตำราใหม่ และดำเนินการส่งรายชื่อผู้สอน และผู้เขียนตำราที่ได้รับเงินรางวัลตำรา ติดต่อและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดเพิ่มใหม่ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประสานงานในโครงการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ โดยประสานงานกับคณะกรรมการวิจัยของคณะ ดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดของคณะโดยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์  ดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์ ดำเนินการและประสานงานในโครงการฝึกอบรมประชุมสัมมนา อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ ดำเนินการและประสานงานในโครงการหลักสูตรภาคพิเศษต่าง ๆ จัดทำภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในส่วนภูมิภาค ประสานงานกับคณาจารย์ในการทำจัดทำ มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ ประสานงานประกันคุณภาพทางการศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของงานบริการการศึกษา

หมวด: