คณะผู้บริหาร

|
เขียนโดย PolSci.ru

ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.พัด  ลวางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  บุญเหลือ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.ดร.นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.ดร.นิพนธ์  โซะเฮง

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

ผศ.ดร.ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์

ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการปกครอง

รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล

ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์

ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ

ดร.เทอดพงศ์  นราทิพย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

หมวด:
r57 shell