มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

คณะผู้บริหาร

|
เขียนโดย PolSci.ru

รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทน คณบดีคณะรัฐศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐพงศ์  บุญเหลือ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.พัด  ลวางกูร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รศ.ดร.นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผศ.ดร.นิพนธ์  โซะเฮง

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ นิทัศน์เอก

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

ผศ.ดร.ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์

ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการปกครอง

รศ.ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล

ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์

ทำหน้าที่ผู้แทนกลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ

ดร.เทอดพงศ์  นราทิพย์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

หมวด: