รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2546 - 2548   - สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม) [Ph.D.(Social Administration)]คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศึกษาภาคปกติ)
      พ.ศ. 2527 - 2530   - ร.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศึกษาภาคปกติ)
      พ.ศ. 2523 - 2526   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) (ศึกษาภาคปกติ)
      พ.ศ. 2517 - 2522   - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
      ประกาศนียบัตร         - มัธยมศึกษาสายสามัญ(แผนกวิทยาศาสตร์)

การฝึกอบรม/สัมมนา
   1-7 พ.ย. 2538
         - สัมมนาเรื่อง “ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ (ประกาศนียบัตร)
   4 ต.ค.-25 พ.ย. 2536
        - ฝึกอบรมหลักสูตร “Terminal Facility Planning and Urban Design", ณ ประเทศญี่ปุ่น, ทุนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) (ประกาศนียบัตร)
   27-29 ม.ค. 2536
        - สัมมนา “วิกฤติสัญจร” จัดโดย สจร. และกระทรวงคมนาคม
   4-10 พ.ค. 2535
         - ฝึกอบรมหลักสูตร "Traffic Engineering and Its Computer Applications, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (ประกาศนียบัตร)
   1-20 พ.ย. 2543
         - วิจัยเรื่อง “The Traffic and Transportation Policy: A Comparative Study Between Tokyo Metropolitan Government-TMG and Bangkok Metropolitan Administration-BMA ณ “Onishi & Kidokoro laboratory” Department of Urban Engineering, The University of Tokyo, JAPAN, ทุน Japan Society for the Promotion of Science-JSPS ร่วมกับสภาวิจัยของไทย (NRTC)
   1 มี.ค - 30 พ.ค. 2547
         - วิจัยเรื่อง “Social Work Service Management in Japan” ณ SEIKEI UNIVERSITY, Musashino, Tokyo, JAPAN, ทุนทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ (โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย)
   15 เม.ย. - 14 มิ.ย. 2553
         - วิจัยเรื่อง “Aging Society Management in Japan” ณ Graduate School of Human Science, Faculty of Humanities, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, JAPAN, ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย)

ประสบการณ์การทำงาน
      พ.ศ. 2529-2535   - นักการข่าว (ระดับ 3-5) , สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
      พ.ศ. 2536-2539   - นักวิชาการขนส่ง (ระดับ 4-6), กองวิชาการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
      พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน  - อาจารย์ระดับ 7 (2540-2545), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 (2546-2548), รองศาสตราจารย์ระดับ 9 (2548-ปัจจุบัน) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน  - กรรมการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระการสอน/และอื่นๆ
      ระดับปริญญาตรี
         - การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (บรรยายร่วม)
         - การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (บรรยายร่วม)
         - การบริหารชุมชนเมือง
         - การบริหารงานบุคคลในภาครัฐ (บรรยายร่วม)
         - การบริหารงบประมาณในภาครัฐ (บรรยายร่วม)
      ระดับปริญญาโท
         - แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ (บรรยายร่วม)
         - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บรรยายร่วม)
         - การพัฒนาชุมชนนาคร (บรรยายร่วม)
         - การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (บรรยายร่วม)
         - การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (บรรยายร่วม)
         - ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (บรรยายร่วม)
         - การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บรรยายร่วม)
         - จริยธรรมและนโยบายสาธารณะ (บรรยายร่วม)
         - การบริหารโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
      ระดับปริญญาเอก
         - วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บรรยายร่วม)
         - วิชาระเบียบวิธีการวิจัย, โครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(บรรยายร่วม)
         - วิชาวิชากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(บรรยายร่วม)

กรรมการวิทยานิพนธ์และกรรมการวิชาการอื่น (ทั้งภายใน-ภายนอกมร.)
      - กรรมการพิจารณายกร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      - กรรมการพิจารณายกร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์น.ศ.ปริญญาโท 5 รายต่อปี
      - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์น.ศ.ปริญาเอกในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 รายต่อปี
      - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประมาณ 15 ราย
      - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญาเอกมหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานวิจัยและผลงานที่ตีพิมพ์ (บางส่วน)

      - มาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ แนวความคิดเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติในประเทศไทย เสนอต่อสถาบันวิจัยสาธารณะสุขไทย ปี 2536, 100 หน้า
      - การประเมินนโยบายการบริหารงานจราจรและการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2543, 300 หน้า
      - ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการบริหารงานของ อบต. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2545, 200 หน้า
      - โครงการวิจัยเพื่อแสวงหามาตรการและกลยุทธ์ใหม่ในการปรับลดขนาดกำลังคนของรัฐ ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2545 180 หน้า
      - แนวทางการสร้างผลสัมฤทธิ์ของการรับภาระการกระจายและถ่ายโอนงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปยัง อบต. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2547, 157 หน้า
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การบริหารชุมชนเมือง PA 330, กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547. ISBN 974-9676-82-3
      - การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ (Social Work Service Management Through Customer Relationship Management-CRM, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548, 266 หน้า (ISBN 974-9727-83-5)
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, เทคนิคการบริหารงานบุคคล, เอกสารประกอบการสอน PA 330, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค, เอกสารประกอบการสอน PA 331, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ, เอกสารประกอบการสอน PA 261, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ, เอกสารประกอบการสอน PS 705 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ, เอกสารประกอบการสอน PS 610 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการผู้นำภาครัฐและเอกชน), ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
      - การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล เอกชน และประชาสังคม: ส่วนภูมิภาค, ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551, 457 หน้า (วิจัยร่วม)
      - การแสวงหาแนวทางการเสริมสร้างสร้างทุนทางสังคมของชุมชนเมืองที่เชื่อมโยงทั้งภาย-ภายนอก ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ปี 2551-2552)
      - “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ: คุณค่าต่อการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน”, รายงานการวิจัยใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และคณะ, หลากหลายมุมมองในบทพระราชนิพนธ์: นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ, โครงการการแปลความบทพระราชนิพนธ์: นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และพระมหาชนก ระยะที่ 1 ของเมธีวิจัยอาวุโสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) กรุงเทพ: โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2552, 44 หน้า. (ISBN 978 974 8284 68 3)
      - การจัดการสังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น, รายงานการวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจะปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,45 หน้า.
      - การบริหารจัดการเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย, รายงานการโครงการวิจัยเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2555, 494 หน้า.

บทความทางวิชาการ(บางส่วน)
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, 2543. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง 3,2 (ก.ค.-ธ.ค.43) 73-95.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, แนวทางการสร้างผลสัมฤทธิ์ในการรับภาระการกระจายและถ่ายโอนงานฯ, 2548,วารสารพัฒนาชุมชน 44,5 (พ.ค.48) 17-20; 44,6 (มิ.ย.48) 18-20
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกับทุนทางสังคม พื้นฐานที่สำคัญของชุมชน. 2548, เทศาภิบาล 100, 9 (ก.ย.2548) 24-33.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในภาครัฐ : ศึกษาการให้บริการในงานสังคมสงเคราะห์, 2548, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 45,4 (2548) 131-163.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในภาครัฐ:ศึกษาการให้บริการในงานสังคมสงเคราะห์, 2549, วารสารวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1, 2547 85-97
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, สวัสดิการสังคมในบริบทสากล และ กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการในเชิงผสม, 2553, วารสารศูนย์เอเชียศึกษา, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยแหง, 14 หน้า.

สาขาที่สนใจ
      - การวิจัยทางสังคมศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารสังคม, การบริหารหน่วยงานภาครัฐ, การบริการภาครัฐ, การบริหารชุมชนเมือง ฯลฯ

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell