รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Piyanush Ngernklay
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2524   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      พ.ศ. 2527   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2535   - Certificate in Public Affair and Criminal Justice at Indiana U.
      พ.ศ. 2536   - พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2540   - ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการบริหารมหาวิทยาลัยที่

ประวัติรับราชการ 
      พ.ศ. 2528                 - อาจารย์ 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2530                 - อาจารย์ 5 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2533                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2536                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2539                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2539 - 2543       - รองศาสตราจารย์ 8 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน     - รองศาสตราจารย์ 9 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร
      พ.ศ. 2534 - 2536      - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
      พ.ศ. 2536                - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และสารนิเทศ
      พ.ศ. 2537                - ประธานกรรมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2536 - 2538      - กรรมการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนตำแหน่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2537                - กรรมการคณะกรรมการประสานงานการบริหารคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2537                - ประธานกรรมการคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
      พ.ศ. 2537                - กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผน
      พ.ศ. 2538 - 2540      - ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาบริหารรัฐกิจ
      พ.ศ. 2537 - 2541      - ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2538 - 2540      - กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
      พ.ศ. 2540 - 2542      - คณะกรรมการในการประกันคุณภาพทางการศึกษา
      พ.ศ. 2540 - 2542      - คณะกรรมการในการร่างแผนแม่บท คณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2542 - 2547      - ประธานกรรมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2542 - 2552      - รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและพัฒนา

เกียรติประวัติ
      พ.ศ. 2524   - ได้รับรางวัลเข็มทองเรียนดี จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      พ.ศ. 2526   - ได้รับรางวัลโล่เรียนดี จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2528   - ได้รับรางวัล เข็มทองเรียนดี จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานวิชาการ
   งานสอนระดับปริญญาตรี
      - วิชา PS 359 เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ
      - วิชา PS 270 นโยบายสาธารณะ
      - วิชา PA 371 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
      - วิชา PA 420 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารในภาครัฐ
   งานสอนระดับปริญญาโท
      - วิชา PS 602 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - วิชา PS 601 ทฤษฎีบริหารรัฐกิจ
      - วิชา PS 681 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - วิชา PM 611 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการบริหารงานสาธารณะ
      - วิชา PS 610 นโยบายสาธารณะ
      - วิชา PS 605 ทฤษฎีบริหารรัฐกิจ
   ปริญญาโทภูมิภาค
      - วิชา PS 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - วิชา PS 708 ทฤษฎีองค์การ
   ปริญญาเอก
      - วิชา PA 802 ทรัพยากรมนุษย์
      - วิชา PA 912 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ชั้นสูง

เอกสารประกอบการสอน
      - ตำราวิชา PS 359 เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PA 270 นโยบายสาธารณะ
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 681 การใช้สถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 705 ทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ หัวข้อนโยบายสาธารณะและการวางแผนระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและเทคนิคเชิงปริมาณในการบริหารรัฐกิจ
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 708 ทฤษฎีองค์การ ในหัวข้อพฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ
      - เอกสารประกอบการสอนในเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS PC + ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 711 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ

บทความทางวิชาการ
      - เรื่อง ตัวแบบคณิตศาสตร์ : เครื่องมือในการกำหนดนโยบายของรัฐ
      - เรื่อง ปัญหาการว่างงานกับการศึกษารัฐศาสตร์
      - เรื่อง ความสำเร็จในการนำนโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ
      - เรื่อง การประเมินผลในหน่วยงานของรัฐ

งานวิจัย
      - เรื่อง การสำรวจภาวะว่างงานและความสำคัญของหลักสูตรที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ : ศึกษาเฉพาะกรณีบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - เรื่อง การสำรวจรูปแบบของการวิจัยประเมินผลในหน่วยงานของรัฐ
      - เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน : ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบกองทุนศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี
      - เรื่อง การศึกษาจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารสำหรับการวางแผนพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านในภาคกลาง
      - เรื่อง พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง พ.ศ. 2530 : ศึกษาเปรียบเทียบอำเภอเมืองกับอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
      - การสำรวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนที่มีต่อการกระจายอำนาจ
      - การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
      - การจัดการปกครองท้องถิ่นของเขตเมืองที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี
      - แนวทางการสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างหลังออกจากงาน
      - ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
      - ความพร้อมในการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
      - การประเมินนโยบายการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
      - นโยบายและมาตรการในการยกระดับราคาสินค้าการเกษตร

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell