อาจารย์ ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2560   - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2554   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      พ.ศ. 2551   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2548   - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)

ประสบการณ์การทำงาน
      - อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
      - ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ
        หนังสือ - บทความ
               - ทรายแก้ว ทิพากร, ธีระพล เกรียงพันธุ์ “บทบาทของสถาบันในกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ : กรณีศึกษาบทบาทของ JICA ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นแก่ประเทศกำลังพัฒนาในช่วงหลังสงครามเย็น ใน ทรายแก้ว ทิพากรและคณะ.กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ กรณีศึกษา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา, กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
   
           - วันชัย มีชาติ,ธีระพล เกรียงพันธุ์. "กรุงเทพมหานคร:ความท้าทายทางการบริหารจัดการเมือง" ใน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม,กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม,ปีที่ 17 ฉ.2,เม.ย.-มิ.ย.,2556
               - ธีระพล เกรียงพันธุ์, วันชัย มีชาติ. “ความพร้อมถูกตรวจสอบ ปัญหาเชิงธรรมาภิบาล และข้อเสนอ : กรณีศึกษาคุรุสภา”, วารสารสังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48 ฉ.1,ม.ค.-มิ.ย.,2560
       ผลงานวิจัย
            
ผู้ช่วยนักวิจัยและนักวิจัย
               - “โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง” คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นหัวหน้าโครงการ,พ.ศ.2550
               - “การพัฒนาระบบตรวจราชการกระทรวงคมนาคม”, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี รศ.วันชัย มีชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2551
               - โครงการ“การพัฒนากรอบแนวทางการวิจัยชุดโครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย” สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
               - “โครงการศึกษาพัฒนาวิธีการและยุทธวิธีการสืบสวนสอบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในตลาดเงินและตลาดทุน”, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรงยุติธรรม ซึ่งมี รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
               - “โครงการพัฒนาการจัดวางระบบการขนส่งสินค้าอันตรายให้เหมาะสมกับประเทศไทยและการขนส่งข้ามแดน”, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งมี ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
              - “โครงการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
              - “โครงการศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง”, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
              - “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”, บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด โดยได้รับทุนวิจัยจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ผศ.ดร.นพนันธ์ ตาปนานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโครงสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมระดับสูง, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีรศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการบทเรียนและข้อเสนอบทบาทองค์การอิสระในการอภิบาลระบบสุขภาพไทย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งมีรศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนาเป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2550 – 2554) โดยได้รับทุนวิจัยจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีรศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนาเป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการศึกษาวิจัยจัดทำแผนวิสัยทัศน์ ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556-2575) โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานครซึ่งมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นหัวหน้าโครงการ,2555
              - โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี(2556-2575 ) โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นหัวหน้าโครงการ, 2556
              - โครงการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน โดยได้รับทุนวิจัยจากบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ซึ่งมี รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ, 2561      

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell