ผศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.Ratthasirin Wangkanond
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
     พ.ศ. 2550   - ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     พ.ศ. 2547   - น.บ.(นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     พ.ศ. 2544   - รป.ม.(การบริหารการเงินและการคลัง)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     พ.ศ. 2541   - B.A. (Business English)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
     มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนสตรีวิทยา และสอบเทียบ ม.6
ประสบการณ์การทำงาน
     มกราคม 2561 – ปัจจุบัน
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขารัฐศาสตร์ ภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2560
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ตุลาคม 2554 - กันยายน 2558 
        - อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     กรกฎาคม 2551 – กันยายน 2554
        - นักวิชาการ สำนักแผนพัฒนาการเมือง (สำนักพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม) สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
     พฤษภาคม 2548- กรกฎาคม 2551
        - อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ตุลาคม 2545- พฤษภาคม 2548
        - อาจารย์ประจำ สาขาการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
     มิถุนายน 2545- ตุลาคม 2545 
        - อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
     กันยายน 2543- มิถุนายน 2545
        - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 (เลขานุการรองอธิการบดีบางเขน และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การฝึกอบรม
       พ.ศ. 2560    Applied Methods of Cost Effectiveness Analysis in Healthcare
                         Nuffield Department of Population Health, University of Oxford ประเทศอังกฤษ
       พ.ศ. 2560    Entrepreneurial Education
                         Faculty of Engineering, University of Hong Kong 
       พ.ศ. 2558    รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
                         สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
       พ.ศ. 2553    สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม และนิติรัฐ
                         Asian Institute for Human  Rights และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       พ.ศ. 2550    Certificate in Aviation Law and Policy
                         Joint Aviation Authorities Training Organization ประเทศเนเธอร์แลนด์
       พ.ศ. 2548    Executive Certificate in Supply Chain Management  
                         
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
       พ.ศ. 2541    Licensed Professional Tour guide (English)
                         มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรออนไลน์
      มีนาคม – เมษายน 2560   From Poverty to Prosperity : Understanding Economic Development
                                        EdX, University of Oxford

ประสบการณ์อื่นๆ เช่น
      - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยำลัยมหิดล
      - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
      - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหำวิทยาลัยมหิดล
      - กรรมกำรบริหารโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยำลัยเกษตรศาสตร์
      - ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      - คณะทางานคลังสมอง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้ำ
      - อาจารย์พิเศษ และวิทยากรในหัวข้อการมีส่วนร่วมทางการเมือง องค์การและการจัดการ นโยบายสาธารณะ และการคลังและงบประมาณ


ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2562).การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศไทย: การทำให้เป็นประชาธิปไตยด้วยการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม. วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ 49 (1). 35-56.
      - ธนนนท์ คำเกลี้ยง, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์.(2562).การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านน้าทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ มจร.บุรีรัมย์. ปีที่ 4(1).57-71.
      - Jirawat Metasuttirat and Ratthasirin Wangkanond.(2018).The Development of New Revenue Structure of Local Government in Thailand. International Journal of Crime, Law, and Social Issues.4(2).129-140.
      - ยศธร ทวีพล, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และนภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ. (2561). ระบบการคลังท้องถิ่นญี่ปุ่น : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว. วารสารญี่ปุ่นศึกษา. ปีที่ 35 (ฉบับที่ 1).หน้ำ 21-40.
      - ยศธร ทวีพล, กมลพร สอนศรี, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และโชคชัย สุทธาเวศ.(2561).การตัดสินใจเชิงนโยบายของประชาชน ข้าราชการ และนักการเมือง: บทเรียนจากนโยบายการกระจายอำนาจของไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 11(1).221-229.
      - ยศธร ทวีพล, กมลพร สอนศรี, รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และโชคชัย สุทธาเวศ. (2560).พัฒนาการแห่งศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงการบริหารแยกออกจากการเมืองสู่การจัดการปกครองแนวใหม่: บทวิเคราะห์ตามกลยุทธ์ Accumulative Model. วำรสำรการเมืองการปกครอง. ปีที่ 7(3).211-231.
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และสมศักดิ์ อมรศิริพงษ์.(2560). การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว.วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 25(3). 70-90
      - สมศักดิ์ อมรศิริพงษ์ และรัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2560).การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนารูปแบบระบบสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สาหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วไปประยุกต์ใช้.วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 17(2).219-241.
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และศิริรัตน์ ชุณหคล้าย .(2558). การบูรณาการงบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่. 7(3). 125-142. (ทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้ำและภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
      - พจน์รพี ทองกัญชร และรัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2558-2561.วารสารการบริหารการศึกษา. ปีที่ 6 (1).89-102.
      - Ratthasirin Wangkanond. (2015). From Democratic Community to Strong Democracy :Experiences from three communities in Thailand. Journal of Politics and Governance.5(2).72-81.
      - Sirirat Choonhaklai and Ratthasirin Wangkanond. (2014). The Linkages between Elements in the Strategic Planning Process : A Qualitative Study. International Employment Relations Review, Vol. 20 (1). 27-43.

การนำเสนองานในที่ประชุมวิชาการ
       - Ratthasirin Wangkanond.(2019).Political Engagement through Participatory Budgeting: Lesson Learned from Pune. The IRSPM 23th Annual Conference in Lessons from Asian public management Panel. Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, April 15 to 18, 2019.
       - Ratthasirin Wangkanond.(2017).Participatory Budgeting in ASEAN and Beyond: A Bottom-up Approach towards Inclusive Governance. The 13th Thai-Korean Political Scientist Conference: Rebuilding Trust in Peace and Democracy: Comparing Thailand, South Korea and their Neighbors. Yonsei University, Seoul, Republic of Korea, June 23, 2017.
       - Ratthasirin Wangkanond.(2016). Political Engagement in Thailand: Democratization through Participatory Budgeting (ongoing research). Conference Presentation at ASPA (American Society of Public Administration) 77th Conference, Comparative and International Fiscal Economics, Transparency and Motivation in Democratic Society Panel. Westin Hotel, Seattle, USA, March 20, 2016.
       - Ratthasirin Wangkanond. (2011).The Implementation of Thailand Political Development Plan for Strengthening the People, The 2nd Conference on Education and Human Development in Asia, Change, Continuity and Diversity: Perspectives on Sustainability for Asia, KKR Hotel Hiroshima, Japan March 2-4, 2014, pp.121-124 (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหำวิทยำลัยมหิดล)
       - Ratthasirin Wangkanond. (2011). The Democracy at the Grassroots Level, Democratic Community and Democratic Development in Thailand: A Case study of Three Communities, The 9th Thai-Korean Political Science Conference, The Politics of East Asian Regionalism: Thailand and Korea in ASEAN plus Three and Beyond, Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University, 19 - 20 October 2011, pp. 32-41.

ผลงานในรูปแบบอื่น
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และคนอื่นๆ. (2554).สำนึกพลเมือง.รายงานวิจัย.สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
      - เธียรชัย ณ นครและคนอื่นๆ .(2553). ประชาธิปไตยชุมชน: กลไกขับเคลื่อนภาคพลเมืองเข้มแข็ง.สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
      - สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ.(2552).108 คำศัพท์การเมืองภาคพลเมือง.สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และคนอื่นๆ.(2554).รายงานการศึกษาแนวทางการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองเยาวชนแก่เยาวชน.สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2561).เอกสารประกอบการสอนวิชาประชาสังคมกับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2561).เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรมสำหรับการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2561).เอกสารประกอบการสอนวิชาการคลังและงบประมาณ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2557).เอกสารประกอบการสอนวิชานโยบายสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2556).เอกสารประกอบการสอนวิชาองค์การและนวัตกรรมองค์การ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัยและการศึกษาที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก
      - Ratthasirin Wangkanond.(2560), Political Engagement through Participatory Budgeting: Lesson Learned from Pune, research grant from ICSSR and NCRT, year 2016 (main researcher)
      - Ratthasirin Wangkanond.(2559).ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของนักการเมืองไทย.สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า. (ทุนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า)
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2559).รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย.สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า.(ทุนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า)
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2559).การเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าว ก.ไก่.การประชุมสมัชชาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวตัว ก. จัดโดยสภาพัฒนาการเมือง ณ จังหวัดสมุทรสาคร.
      - กมลพร สอนศรี รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ พสชนันท์ นิรมิตไชยนนท์ วรรณชลี โนริยา และรัชพล อ่ำสุข. (2558).รูปแบบและกลไกการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวตามระบอบประชาธิปไตย.กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง (ทุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง)
      - รัฐศิรินทร์ วังกานนท์และคณะ.(2559).โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ)
      - สมศักดิ์ อมรสิริพงษ์ และรัฐศิรินทร์ วังกานนท์.(2559).การพัฒนาสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ทุนวิจัยจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

รางวัลที่ได้รับ
       - บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล )
       - นักเรียนดีเด่น โรงเรียนสตรีวิทยา

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell