รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2546 - 2548   - สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม) [Ph.D.(Social Administration)]คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศึกษาภาคปกติ)
      พ.ศ. 2527 - 2530   - ร.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศึกษาภาคปกติ)
      พ.ศ. 2523 - 2526   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) (ศึกษาภาคปกติ)
      พ.ศ. 2517 - 2522   - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
      ประกาศนียบัตร         - มัธยมศึกษาสายสามัญ(แผนกวิทยาศาสตร์)

การฝึกอบรม/สัมมนา
   1-7 พ.ย. 2538
         - สัมมนาเรื่อง “ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย” จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ (ประกาศนียบัตร)
   4 ต.ค.-25 พ.ย. 2536
        - ฝึกอบรมหลักสูตร “Terminal Facility Planning and Urban Design", ณ ประเทศญี่ปุ่น, ทุนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) (ประกาศนียบัตร)
   27-29 ม.ค. 2536
        - สัมมนา “วิกฤติสัญจร” จัดโดย สจร. และกระทรวงคมนาคม
   4-10 พ.ค. 2535
         - ฝึกอบรมหลักสูตร "Traffic Engineering and Its Computer Applications, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (ประกาศนียบัตร)
   1-20 พ.ย. 2543
         - วิจัยเรื่อง “The Traffic and Transportation Policy: A Comparative Study Between Tokyo Metropolitan Government-TMG and Bangkok Metropolitan Administration-BMA ณ “Onishi & Kidokoro laboratory” Department of Urban Engineering, The University of Tokyo, JAPAN, ทุน Japan Society for the Promotion of Science-JSPS ร่วมกับสภาวิจัยของไทย (NRTC)
   1 มี.ค - 30 พ.ค. 2547
         - วิจัยเรื่อง “Social Work Service Management in Japan” ณ SEIKEI UNIVERSITY, Musashino, Tokyo, JAPAN, ทุนทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ (โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย)
   15 เม.ย. - 14 มิ.ย. 2553
         - วิจัยเรื่อง “Aging Society Management in Japan” ณ Graduate School of Human Science, Faculty of Humanities, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, JAPAN, ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย)

ประสบการณ์การทำงาน
      พ.ศ. 2529-2535   - นักการข่าว (ระดับ 3-5) , สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
      พ.ศ. 2536-2539   - นักวิชาการขนส่ง (ระดับ 4-6), กองวิชาการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
      พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน  - อาจารย์ระดับ 7 (2540-2545), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 (2546-2548), รองศาสตราจารย์ระดับ 9 (2548-ปัจจุบัน) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน  - กรรมการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาระการสอน/และอื่นๆ
      ระดับปริญญาตรี
         - การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (บรรยายร่วม)
         - การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (บรรยายร่วม)
         - การบริหารชุมชนเมือง
         - การบริหารงานบุคคลในภาครัฐ (บรรยายร่วม)
         - การบริหารงบประมาณในภาครัฐ (บรรยายร่วม)
      ระดับปริญญาโท
         - แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ (บรรยายร่วม)
         - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บรรยายร่วม)
         - การพัฒนาชุมชนนาคร (บรรยายร่วม)
         - การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (บรรยายร่วม)
         - การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (บรรยายร่วม)
         - ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (บรรยายร่วม)
         - การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บรรยายร่วม)
         - จริยธรรมและนโยบายสาธารณะ (บรรยายร่วม)
         - การบริหารโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
      ระดับปริญญาเอก
         - วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บรรยายร่วม)
         - วิชาระเบียบวิธีการวิจัย, โครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(บรรยายร่วม)
         - วิชาวิชากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(บรรยายร่วม)

กรรมการวิทยานิพนธ์และกรรมการวิชาการอื่น (ทั้งภายใน-ภายนอกมร.)
      - กรรมการพิจารณายกร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      - กรรมการพิจารณายกร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์น.ศ.ปริญญาโท 5 รายต่อปี
      - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์น.ศ.ปริญาเอกในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 รายต่อปี
      - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประมาณ 15 ราย
      - กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญาเอกมหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานวิจัยและผลงานที่ตีพิมพ์ (บางส่วน)

      - มาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ แนวความคิดเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติในประเทศไทย เสนอต่อสถาบันวิจัยสาธารณะสุขไทย ปี 2536, 100 หน้า
      - การประเมินนโยบายการบริหารงานจราจรและการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2543, 300 หน้า
      - ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการบริหารงานของ อบต. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2545, 200 หน้า
      - โครงการวิจัยเพื่อแสวงหามาตรการและกลยุทธ์ใหม่ในการปรับลดขนาดกำลังคนของรัฐ ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2545 180 หน้า
      - แนวทางการสร้างผลสัมฤทธิ์ของการรับภาระการกระจายและถ่ายโอนงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปยัง อบต. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2547, 157 หน้า
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การบริหารชุมชนเมือง PA 330, กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547. ISBN 974-9676-82-3
      - การจัดการงานสังคมสงเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ (Social Work Service Management Through Customer Relationship Management-CRM, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548, 266 หน้า (ISBN 974-9727-83-5)
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, เทคนิคการบริหารงานบุคคล, เอกสารประกอบการสอน PA 330, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค, เอกสารประกอบการสอน PA 331, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ, เอกสารประกอบการสอน PA 261, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ, เอกสารประกอบการสอน PS 705 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ, เอกสารประกอบการสอน PS 610 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการผู้นำภาครัฐและเอกชน), ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
      - การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล เอกชน และประชาสังคม: ส่วนภูมิภาค, ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551, 457 หน้า (วิจัยร่วม)
      - การแสวงหาแนวทางการเสริมสร้างสร้างทุนทางสังคมของชุมชนเมืองที่เชื่อมโยงทั้งภาย-ภายนอก ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ปี 2551-2552)
      - “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ: คุณค่าต่อการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน”, รายงานการวิจัยใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และคณะ, หลากหลายมุมมองในบทพระราชนิพนธ์: นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ, โครงการการแปลความบทพระราชนิพนธ์: นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และพระมหาชนก ระยะที่ 1 ของเมธีวิจัยอาวุโสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) กรุงเทพ: โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2552, 44 หน้า. (ISBN 978 974 8284 68 3)
      - การจัดการสังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น, รายงานการวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศประจะปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,45 หน้า.
      - การบริหารจัดการเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย, รายงานการโครงการวิจัยเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2555, 494 หน้า.

บทความทางวิชาการ(บางส่วน)
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, 2543. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง 3,2 (ก.ค.-ธ.ค.43) 73-95.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, แนวทางการสร้างผลสัมฤทธิ์ในการรับภาระการกระจายและถ่ายโอนงานฯ, 2548,วารสารพัฒนาชุมชน 44,5 (พ.ค.48) 17-20; 44,6 (มิ.ย.48) 18-20
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกับทุนทางสังคม พื้นฐานที่สำคัญของชุมชน. 2548, เทศาภิบาล 100, 9 (ก.ย.2548) 24-33.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในภาครัฐ : ศึกษาการให้บริการในงานสังคมสงเคราะห์, 2548, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 45,4 (2548) 131-163.
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในภาครัฐ:ศึกษาการให้บริการในงานสังคมสงเคราะห์, 2549, วารสารวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1, 2547 85-97
      - ดำรงศักดิ์ จันโททัย, สวัสดิการสังคมในบริบทสากล และ กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการในเชิงผสม, 2553, วารสารศูนย์เอเชียศึกษา, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยแหง, 14 หน้า.

สาขาที่สนใจ
      - การวิจัยทางสังคมศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารสังคม, การบริหารหน่วยงานภาครัฐ, การบริการภาครัฐ, การบริหารชุมชนเมือง ฯลฯ

หมวด:
r57 shell