รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Piyanush Ngernklay
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2524   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      พ.ศ. 2527   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2535   - Certificate in Public Affair and Criminal Justice at Indiana U.
      พ.ศ. 2536   - พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2540   - ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการบริหารมหาวิทยาลัยที่

ประวัติรับราชการ 
      พ.ศ. 2528                 - อาจารย์ 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2530                 - อาจารย์ 5 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2533                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2536                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2539                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2539 - 2543       - รองศาสตราจารย์ 8 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน     - รองศาสตราจารย์ 9 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร
      พ.ศ. 2534 - 2536      - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
      พ.ศ. 2536                - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และสารนิเทศ
      พ.ศ. 2537                - ประธานกรรมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2536 - 2538      - กรรมการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนตำแหน่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2537                - กรรมการคณะกรรมการประสานงานการบริหารคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2537                - ประธานกรรมการคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
      พ.ศ. 2537                - กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผน
      พ.ศ. 2538 - 2540      - ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาบริหารรัฐกิจ
      พ.ศ. 2537 - 2541      - ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2538 - 2540      - กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
      พ.ศ. 2540 - 2542      - คณะกรรมการในการประกันคุณภาพทางการศึกษา
      พ.ศ. 2540 - 2542      - คณะกรรมการในการร่างแผนแม่บท คณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2542 - 2547      - ประธานกรรมการวิจัยคณะรัฐศาสตร์
      พ.ศ. 2542 - 2552      - รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและพัฒนา

เกียรติประวัติ
      พ.ศ. 2524   - ได้รับรางวัลเข็มทองเรียนดี จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      พ.ศ. 2526   - ได้รับรางวัลโล่เรียนดี จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      พ.ศ. 2528   - ได้รับรางวัล เข็มทองเรียนดี จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานวิชาการ
   งานสอนระดับปริญญาตรี
      - วิชา PS 359 เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ
      - วิชา PS 270 นโยบายสาธารณะ
      - วิชา PA 371 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
      - วิชา PA 420 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารในภาครัฐ
   งานสอนระดับปริญญาโท
      - วิชา PS 602 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - วิชา PS 601 ทฤษฎีบริหารรัฐกิจ
      - วิชา PS 681 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - วิชา PM 611 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการบริหารงานสาธารณะ
      - วิชา PS 610 นโยบายสาธารณะ
      - วิชา PS 605 ทฤษฎีบริหารรัฐกิจ
   ปริญญาโทภูมิภาค
      - วิชา PS 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - วิชา PS 708 ทฤษฎีองค์การ
   ปริญญาเอก
      - วิชา PA 802 ทรัพยากรมนุษย์
      - วิชา PA 912 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ชั้นสูง

เอกสารประกอบการสอน
      - ตำราวิชา PS 359 เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PA 270 นโยบายสาธารณะ
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 681 การใช้สถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร์
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 705 ทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ หัวข้อนโยบายสาธารณะและการวางแผนระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและเทคนิคเชิงปริมาณในการบริหารรัฐกิจ
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 708 ทฤษฎีองค์การ ในหัวข้อพฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ
      - เอกสารประกอบการสอนในเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS PC + ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
      - เอกสารประกอบการสอนวิชา PS 711 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ

บทความทางวิชาการ
      - เรื่อง ตัวแบบคณิตศาสตร์ : เครื่องมือในการกำหนดนโยบายของรัฐ
      - เรื่อง ปัญหาการว่างงานกับการศึกษารัฐศาสตร์
      - เรื่อง ความสำเร็จในการนำนโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบัติ
      - เรื่อง การประเมินผลในหน่วยงานของรัฐ

งานวิจัย
      - เรื่อง การสำรวจภาวะว่างงานและความสำคัญของหลักสูตรที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ : ศึกษาเฉพาะกรณีบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - เรื่อง การสำรวจรูปแบบของการวิจัยประเมินผลในหน่วยงานของรัฐ
      - เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน : ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบกองทุนศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี
      - เรื่อง การศึกษาจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารสำหรับการวางแผนพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านในภาคกลาง
      - เรื่อง พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง พ.ศ. 2530 : ศึกษาเปรียบเทียบอำเภอเมืองกับอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
      - การสำรวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนที่มีต่อการกระจายอำนาจ
      - การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
      - การจัดการปกครองท้องถิ่นของเขตเมืองที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนนทบุรี
      - แนวทางการสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างหลังออกจากงาน
      - ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
      - ความพร้อมในการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
      - การประเมินนโยบายการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
      - นโยบายและมาตรการในการยกระดับราคาสินค้าการเกษตร

หมวด:
r57 shell