อาจารย์ ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2560   - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2554   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      พ.ศ. 2551   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2548   - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)

ประสบการณ์การทำงาน
      - อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
      - ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ
        หนังสือ - บทความ
               - ทรายแก้ว ทิพากร, ธีระพล เกรียงพันธุ์ “บทบาทของสถาบันในกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ : กรณีศึกษาบทบาทของ JICA ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นแก่ประเทศกำลังพัฒนาในช่วงหลังสงครามเย็น ใน ทรายแก้ว ทิพากรและคณะ.กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ กรณีศึกษา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา, กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
   
           - วันชัย มีชาติ,ธีระพล เกรียงพันธุ์. "กรุงเทพมหานคร:ความท้าทายทางการบริหารจัดการเมือง" ใน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม,กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม,ปีที่ 17 ฉ.2,เม.ย.-มิ.ย.,2556
               - ธีระพล เกรียงพันธุ์, วันชัย มีชาติ. “ความพร้อมถูกตรวจสอบ ปัญหาเชิงธรรมาภิบาล และข้อเสนอ : กรณีศึกษาคุรุสภา”, วารสารสังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48 ฉ.1,ม.ค.-มิ.ย.,2560
       ผลงานวิจัย
            
ผู้ช่วยนักวิจัยและนักวิจัย
               - “โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง” คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นหัวหน้าโครงการ,พ.ศ.2550
               - “การพัฒนาระบบตรวจราชการกระทรวงคมนาคม”, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี รศ.วันชัย มีชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2551
               - โครงการ“การพัฒนากรอบแนวทางการวิจัยชุดโครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย” สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
               - “โครงการศึกษาพัฒนาวิธีการและยุทธวิธีการสืบสวนสอบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในตลาดเงินและตลาดทุน”, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรงยุติธรรม ซึ่งมี รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
               - “โครงการพัฒนาการจัดวางระบบการขนส่งสินค้าอันตรายให้เหมาะสมกับประเทศไทยและการขนส่งข้ามแดน”, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งมี ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
              - “โครงการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
              - “โครงการศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง”, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2553
              - “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)”, บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด โดยได้รับทุนวิจัยจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ผศ.ดร.นพนันธ์ ตาปนานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการศึกษาเพื่อจัดทำโครงสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมระดับสูง, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีรศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย เป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการบทเรียนและข้อเสนอบทบาทองค์การอิสระในการอภิบาลระบบสุขภาพไทย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งมีรศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนาเป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2550 – 2554) โดยได้รับทุนวิจัยจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีรศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนาเป็นหัวหน้าโครงการ, พ.ศ.2554
              - โครงการศึกษาวิจัยจัดทำแผนวิสัยทัศน์ ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556-2575) โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานครซึ่งมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นหัวหน้าโครงการ,2555
              - โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี(2556-2575 ) โดยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นหัวหน้าโครงการ, 2556
              - โครงการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน โดยได้รับทุนวิจัยจากบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ซึ่งมี รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ, 2561      

หมวด:
r57 shell