มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

ผศ.ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.ธีระพล เกรียงพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof. Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การศึกษา

 • พ.ศ. 2560 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2554 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ.2551 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2548 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมืองสังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เจ้าหน้าที่วิชาการศึกษา ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานก.พ.ร. (IGP) ก.ค. 2551- ก.ค. 2552

หนังสือ – บทความ

 • ทรายแก้ว ทิพากร, ธีระพล เกรียงพันธุ์ (2554). “บทบาทของสถาบันในกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ : กรณีศึกษาบทบาทของ JICA ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นแก่ประเทศกำลังพัฒนาในช่วงหลังสงครามเย็น” ใน ทรายแก้ว ทิพากรและคณะ.กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศกรณีศึกษา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา, กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • วันชัย มีชาติ,ธีระพล เกรียงพันธุ์ (2556). "กรุงเทพมหานคร:ความท้าทายทางการบริหารจัดการเมือง" ใน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม. วารสารสิ่งแวดล้อม,กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม,ปีที่ 17(2), 60-71
 • ธีระพล เกรียงพันธุ์,แปล (2559).“The deputy governor and rural development in Thailand” ใน วันชัย มีชาติ,บรรณาธิการ (2559). สรุปบทความพิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ธีระพล เกรียงพันธุ์, วันชัย มีชาติ(2560). “ความพร้อมถูกตรวจสอบ ปัญหาเชิงธรรมาภิบาล และข้อเสนอ : กรณีศึกษาคุรุสภา”, วารสารสังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 48 (1), 157-170
 • ธีระพล เกรียงพันธุ์(2563). “รัฐศาสตร์เหมือนกับวิทยาศาสตร์หรือ?”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 15(2), 248-256
 • ธีระพล เกรียงพันธุ์และศกลรัตน์ จิรรุ่งเรืองวงศ์ (2564). “บทที่ 11 การบริหารรัฐกิจ” . ใน ศุภชัย ศุภผลและคณะ (2564). รัฐศาสตร์ทั่วไป.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ธีระพล เกรียงพันธุ์ (2565). “แนวคิดภาระรับผิดชอบในทางรัฐประศาสนศาสตร์ : พัฒนาการของแนวคิดจากอดีตถึงปัจจุบัน”. วารสารสังคมศาสตร์. พิษณุโลก : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 18(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

งานวิจัย

 • สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์และคณะ (2561). โครงการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน, กรุงเทพฯ : สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรและคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สุพจน์ เตชวรสินสกุลและคณะ (2564). โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ, กรุงเทพฯ :ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สุรางค์รัตน์ จำเนียรพลและ ธีระพล เกรียงพันธุ์ (2564). โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การกำกับดูแลของ กสม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ธีระพล เกรียงพันธุ์ (2564). รายงานการวิจัยแนวคิดภาระรับผิดชอบในทางรัฐประศาสนศาสตร์ : พัฒนาการของแนวคิดจากอดีตถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ.คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  

หมวด: