ผศ.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. 
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
      - ศิลปศาตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการภายนอก
      - เลขาธิการสมาคมอเมริกันศึกษาในประเทศไทย (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)
      - กรรมการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (27 มิ.ย. 2555 ถึง 31 ม.ค. 2561)

ประสบการณ์การทำงาน
      - รองหัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศอาเซียน (พ.ศ. 2558-2559)
      - รองหัวหน้าโครงการศึกษาจัดทำแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2557)
      - รองหัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2556-2557)
      - รองหัวหน้าโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557 - 2559 (พ.ศ. 2556-2557)
      - ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือ “เหลียวหลัง แลหน้า 45 ปี อาเซียน,” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
      - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2547- 31 ตุลาคม 2556)
      - ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร “กระแสอาคเนย์” ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2547- 31 ตุลาคม 2556)
      - ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือ “ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015,” กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2555.

ผลงานวิชาการ
        งานสอนปริญญาตรี
      - POL 2203  นโยบายต่างประเทศไทย
      - POL 3212  บทบาทของชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก

      - POL 4237  การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        งานสอนปริญญาโท
       - POL 6091 หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บทความวิชาการ

      - อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล.. “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน: ผลกระทบต่อไทย,” วารสารกระแสอาคเนย์ ฉบับที่ 116 เดือนสิงหาคม 2556.
      -           . “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน: การเตรียมความพร้อมของไทย,” วารสารกระแสอาคเนย์ ฉบับที่ 117 เดือนกันยายน 2556.

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell