มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

รศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.Prachaya Chumnaseaw
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2542   - ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2544   - ศศ.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      ค.ศ. 2006  - Certificate Human Resources Development London South Bank University U.K.
      พ.ศ. 2552   - Ph.D. (HRD)uman Resources Development มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2558   - นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฏหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
      - 

ผลงานวิชาการ
      -  

หมวด: