ผศ.ดร.พีระพงศ์ ภักคีรี

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2539  - บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) University of Alaska Anchorage, USA.
      พ.ศ. 2542  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2552  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      พ.ศ. 2554  - ศษ.บ. (เอกภาษาอังกฤษ, วิชาโท ประวัติศาสตร์ และ ปรัชญา) มหาวิทยาลัยศิลปากร,เกียรตินิยมอันดับ 2

ประสบการณ์การทำงาน
      พ.ศ. 2540 - 2543   - เลขานุการกงศุลกิติมศักดิ์ยูเครน
      พ.ศ. 2544 - 2555   - อาจารย์ประจำคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


ผลงานวิชาการ
      -      

หมวด:
r57 shell