มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

ผศ.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Dr.Wirayut Phonphotthanamat
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
    พ.ศ. 2557              ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    พ.ศ. 2550              ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    พ.ศ. 2547              ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
    
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    พ.ศ. 2560 - 2562   อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    พ.ศ.2558  - 2560    อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   
    พ.ศ.2552 – 2558    อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    พ.ศ.2551 – 2552    อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี

     1) POL2301 องค์การและการจัดการในภาครัฐ
     2) POL2310 ทฤษฎีองค์การ
     3) POL4100 หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
     4) POL4310 พฤติกรรมองค์การ
     5) POL4311 การสื่อความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐ
     6) POL4312 เทคโนโลยีการบริหาร
     7) POL4389 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ/ตำรา

          วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2565). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
          วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2564). “บทที่ 8 การปกครองท้องถิ่น” ใน รัฐศาสตร์ทั่วไป (POL1100). ศุภชัย ศุภผล (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (หน้า 167-196)
          วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2562). POL4389 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

งานวิจัย/บทความวิชาการ

           2565      - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับความเป็นสากล (ที่ยังไม่เป็นสากล?): บทสำรวจความหลากหลายของคำอธิบายการสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่างในหนังสือระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยโดยนักวิชาการไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์. 5(2), 120-161.
            2565    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยด้วยเทคนิค IOC, CVR และ CVI. วารสารรังสิตสารสนเทศ, 28(1), 169-192.
            2565    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. หลากลีลาการเขียนนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย: มุมมองที่แตกต่างของนักวิชาการไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, 5(1), 1-27.
            2565    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การวิจัยเชิงคุณภาพกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 18(3), 158-169.
            2564    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การวิจัยเชิงปริมาณกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์, 4(2), 239-269.
            2564    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. จงทำ และ จงอย่าทำ ในการทบทวนวรรณกรรม. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 18 (1),196-206.
            2564    - Saowalux Sukkawirach, Pakarang Chuenjit and Wirayut Phonphotthanamat. Transforming Thai public Services delivery: From the past to the present. Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, 4(2), 193-238.
            2564    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ, ปะการัง ชื่นจิตร, วรุณศิริ พรพจน์ธนมาศ. บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ต่อการอธิบายแรงจูงใจในการทำงานผ่านทฤษฎีความเสมอภาคของ J. Stacy Adams. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 17 (3), 180-190.
            2562   - Wirayut Phonphotthanamat, Pakarang Chuenjit and Anchalee Ekpakdeewatthanakul. “Graduate Quality According to Thai Qualifications Framework for Higher Education” At the International Conference on Nation-Building 2019: Connecting Government, Business, Civil Society towards the Development of a High Income Nation held between 26th to 27th November2019 at Majestic Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
            2562   - Pakarang Chuenjit and Wirayut Phonphotthanamat. “Transforming Thai Bureaucracy: From The Past To The Digital Age” At the International Conference on Nation-Building 2019: Connecting Government, Business, Civil Society towards the Development of a High Income Nation held between 26th to 27th November2019 at Majestic Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
            2562   - เอกวิทย์ มณีธร และ วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย สาเหตุ กระบวนการ ผลลัพธ์และปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ. วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review, 14(1), 1-22.
            2562   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง. จันทรเกษมสาร. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562.
            2561   - วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี และวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 311-330
            2560   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ. ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560 (หน้า 38-49)
            2560   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การมองธรรมาภิบาลในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ. ตีพิมพ์ใน วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
            2559   - โครงการประเมินผลความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1. (ตำแหน่งนักวิจัย) โดยมี รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ
            2558   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. ปัญหาการศึกษาไทย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา. ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 (หน้า 48-55)
            2557   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการนำธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียน: การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา. ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน ตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 (หน้า 200-211)
            2557   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน. ตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2557 (หน้า 80-88)
            2558   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การหาความหมายของธรรมาภิบาลในแบบฉบับของโรงเรียน. ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 1-18)
            2557   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การยืมความคิดทางการเมืองของโทมัส ฮอบส์, มาคิอาเวลลี และ ดร.บี อาร์ อัมเบดการ์ มาใช้ในการบริหารองค์การ. ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 41-54)
            2556   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การยืมความคิดทางการเมืองของ ดร.บี อาร์ อัมเบดการ์ มาใช้ในการบริหารองค์การ. ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 1-18)
            2554   - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การศึกษาสภาพปัญหาของครูอัตราจ้างในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3. ตีพิมพ์ใน วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2554 (หน้า163-192)
           2554    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. มหามติวิทูรกับดร.บี อาร์ อัมเบดการ์: ประวัติชีวิตและบทบาททางการเมืองของคนนอกวรรณะในดินแดนภารตะ. ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 (หน้า 51-66)
           2555    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การยืมความคิดทางการเมืองของมาคิอาเวลลีมาใช้ในการบริหารองค์การ. ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 38-53)
           2554    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. การยืมความคิดทางการเมืองของโทมัส ฮอบ มาใช้ในการบริหารองค์การ. ตีพิมพ์ในวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 39-52)
           2552    - วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัย 6 แห่งในกรุงเทพมหานคร. ตีพิมพ์ใน วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2552 (หน้า71-104)

ประสบการณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสาร

          1) วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2) วารสาร Asia Social Issues, Institute of Research and Innovation, Walailak, University. (ปัจจุบัน) 3) วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปัจจุบัน) 4) วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัจจุบัน) 5) วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปัจจุบัน) 6) วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2558-2560)

หมวด: