Get Adobe Flash player
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mpm.ru.ac.th
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Program of Doctor of Philosophy in Politics, Ph.D. (Politics) เปิดรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนภาษอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ ๑๔)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครเรียน ระดับปริญญาโท ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานและบริการวิชาการแก่ชุมชน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

เผยแพร่ล่าสุด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

เมนูหลัก

ศ ก.พ. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
ศ ก.พ. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
ศ ก.พ. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ ก.พ. 27, 2015 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
อ มี.ค. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ที่มหาวิทยาลัย
ศ มี.ค. 20, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบไล่ ภาค 2/2557
ส มี.ค. 21, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2557 (เว้นวันที่ 29 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2558)
จ มี.ค. 23, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน /2557 ทางอินเทอร์เน็ต