Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

เผยแพร่ล่าสุด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

อ พ.ค. 01, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 ทาง INTERNET
อ พ.ค. 01, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาค 2/2558 (เว้นวันที่ 24 เม.ย., 1 พ.ค. และ 8 พ.ค. 2559)
อ พ.ค. 10, 2016 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ศ พ.ค. 13, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 ที่มหาวิทยาลัย
ศ พ.ค. 13, 2016 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ พ.ค. 17, 2016 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
ศ พ.ค. 20, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)