Get Adobe Flash player
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๐
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Program of Doctor of Philosophy in Politics, Ph.D. (Politics) เปิดรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนภาษอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ ๑๔)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครเรียน ระดับปริญญาโท ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานและบริการวิชาการแก่ชุมชน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบซ่อม(งดบรรยาย)
พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
พ ม.ค. 28, 2015 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
พฤ ม.ค. 29, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบซ่อม ภาค 1/2557
พ ก.พ. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
อ ก.พ. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการทางรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘