Get Adobe Flash player
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mpm.ru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mpl.ru.ac.th

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

พ ก.ค. 08, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
พ ก.ค. 08, 2015 @08:30 - 04:30PM
หลักสูตรรัฐศาสครมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๗ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑๕ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘
พ ก.ค. 08, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
พ ก.ค. 08, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ ก.ค. 17, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2557
อ ก.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2558 ทาง INTERNET
ศ ส.ค. 07, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 1/2558 ของนักศึกษาเก่า