Get Adobe Flash player
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mpm.ru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mpl.ru.ac.th
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครเรียน ระดับปริญญาโท ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Program of Doctor of Philosophy in Politics, Ph.D. (Politics) เปิดรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนภาษอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานและบริการวิชาการแก่ชุมชน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

เผยแพร่ล่าสุด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก