Get Adobe Flash player

 ปรัชญา : ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์            ปณิธาน : มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์           วิสัยทัศน์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน           อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม           เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา           ค่านิยมองค์กร : คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

ศ ธ.ค. 11, 2015 @08:30 - 04:30PM
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 2/2557 ของนักศึกษาเก่า
อ ธ.ค. 15, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
ศ ธ.ค. 18, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2558 ที่มหาวิทยาลัย
ศ ธ.ค. 18, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ ธ.ค. 25, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)
ส ธ.ค. 26, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2558 (ไม่งดบรรยาย)