Get Adobe Flash player
โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ)
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปรัชญา
ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค ยุติธรรม และสร้างสรรค์
ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ทางรัฐศาสตร์
วิสัยทัศน์
มุ่งให้ความรุ้ทางรัฐศาสตร์ เชิงบูรณาการ บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ค่านิยมองค์กร
คิดทางบวกในสำนึก รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทุกขั้นตอนเป็นผู้นำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีจิตบริการ ใช้การเรียนรู้ต่อเนื่อง รุ่งเรืองด้วยศักดิ์ศรีที่ซื่อตรงธำรงค์คุณธรรมความดี

:: การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ::

ภาพกิจกรรมล่าสุด

เมนูหลัก

อ พ.ย. 25, 2014 @08:30 - 04:30PM
โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำหน่ายใบสมัคร
อ พ.ย. 25, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พฤ พ.ย. 27, 2014 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2557 ที่มหาวิทยาลัย
อ ธ.ค. 02, 2014 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
พ ธ.ค. 03, 2014 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ส ธ.ค. 06, 2014 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
จ ธ.ค. 08, 2014 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
อ ธ.ค. 09, 2014 @14:00 - 04:30PM
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)