การยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร

|
เขียนโดย PolSci.ru


เอกสารการยื่นคำร้องแจ้งจบครบหลักสูตร มีดังนี้
      1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ถ่ายสำเนาให้อยู่ใบเดียวกันเฉพาะด้านหน้าบัตร)
      2. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนที่ขอจบหลักสูตร
          - กรณีนักศึกษาที่จบ ภาค1, ภาค2, ภาคฤดูร้อน ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคที่ขอจบหลักสูตร
          - กรณีนักศึกษาที่จบ ภาคซ่อม 1 ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1, และภาคซ่อม 1 
          - กรณีนักศึกษาที่จบ ภาคซ่อม 2 ใช้สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 2, ภาคฤดูร้อน, และภาคซ่อม 2 
      3. ใบเช็คเกรด (Check Grade) นักศึกษาสามารถไปขอได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 (One Stop Service) 1 ใบ

      4. ใบเสร็จค่าใบรับรองจบหลักสูตร ชำระเงิน 50.- บาท (ชำระได้ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร)
      5. ใบยืนยันการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (นักศึกษาสามารถบัณทึกภาวะการมีงานทำได้ในระบบที่ http://www.mis.ru.ac.th/Ru_job.jsp)
      6. รูปถ่ายสวมชุดครุยสีประจำคณะ (คอเสื้อครุยสีแดงสด) ขนาด 2" จำนวน 3 รูป (รูปสี) ห้ามใช้รูปโพลารอยด์หรือตัดต่อจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          - ข้าราชการชายและหญิงให้สวมชุดข้าราชการ (ชุดปกติขาว) แล้วสวมชุดครุยสีน้ำเงิน หรือสีกรมท่าทับ
          - นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตมีปกสีขาวผูกเน็กไทน์ลายชะลอมของมหาวิทยาลัยฯ แล้วสวมเสื้อสูททับ พร้อมกับสวมชุดครุยสีน้ำเงิน หรือสีกรมท่าทับ
          - นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตมีปกสีขาวติดกระดุมมหาวิทยาลัยฯ ที่คอเสื้อแล้วสวมชุดครุยสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าทับ
      7. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล, ยศ หรือคำนำหน้าชื่อ (ให้นำคำสั่งแต่งตั้งยศ หรือใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ไปแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ให้เรียบร้อยก่อน) แล้วนำใบที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ใบ มร.2) มายื่นแจ้งจบ
      8. กรณีที่นักศึกษาจบโดยใช้สิทธิเทียบโอนต่างๆ ต้องดำเนินการชำระค่าเทียบโอน ให้เรียบร้อยก่อนยื่นแจ้งจบ
      9. บันทึกข้อมูลบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ https://forms.gle/nuk5oowEzD9skDug7 หลังจากบันทึกเรียบร้อย ให้ปริ้นหน้าสุดท้าย แนบเพื่อใช้ในการแจ้งจบ
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลแจ้งจบการศึกษา
      1. กรอกรายละเอียดข้อมูลสำหรับรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 รูป (ใบสีเหลือง)
      2. กรอกรายละเอียดข้อมูลคำร้องแจ้งจบหลักสูตร (ใบคำร้องฯ สีขาว หน้า) ดังนี้
          - กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง มียศให้ใส่ยศเต็มตามบัตรนักศึกษา)
          - กรอกชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ (เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง มียศให้ใส่ยศเต็มตามบัตรนักศึกษา)
          - แผนการศึกษา จบแผนใด แผน A  แผน B หรือ แผน C
          - วิชาโท ให้ระบุสาขาที่เรียน เช่น วิชาโท MC หรือ วิชาโทบริหารธุรกิจ เป็นต้น(กรณีเทียบโอนวิชาโทได้ให้เขียนวิชาโทว่า เทียบโอน)
          - ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก และเบอร์โทรศัพท์
      3. กรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาคที่จบและย้อนหลัง 1 ภาค ถ้าจบภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ให้กรอกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนภาคที่จบแล้วย้อนหลัง 2 ภาค (ใบคำร้องฯ สีขาว หลัง)
         ให้นักศึกษากรอกข้อมูลทุกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามใบเสร็จฯ, หน่วยกิต,ผลสอบที่ได้ ลงในช่องให้ครบตามความเป็นจริง

ใบรับใบรับรองคณะฯ
      1.กรุณานำใบนัด มาติดต่อรับใบรับรองคณะ
      2.การทะเบียนบัณฑิต
            2.1 เมื่อได้รับใบรับรองคณะแล้วรอประมาณ 3 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบรายชื่อที่ www.pol.ru.ac.th (หากมืรายชื่อแล้ว ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง)
            2.2 ให้จำครั้งที่อนุมัติ และ ลำดับที่ เพื่อไปชำระเงินที่ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี โดยแยกใบเสร็จทั้ง 3 รายการ ดังนี้
                 - ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   1000 บาท 
                 - ค่า Transcript   ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 3) 
                 - ค่าใบรับรองสภา   100 บาท (ติดต่อ สวป. ช่อง 4  รูปถ่าย,สำเนาบัตรนักศึกษา หน้า-หลัง)
      3.ยื่นคำร้องที่ สวป. ชั้น 1 (ตามช่องที่ระบุไว้ในข้อ 2) พร้อมด้วย
                 - รูปถ่ายสวมครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สี หรือ ขาวดำ)
                 - ใบเสร็จรับเงินฯ ทั้ง 3 รายการ (ตามข้อ 2)
                 - บัตรนักศึกษา หรือ ใบแจ้งความกรณีบัตรหาย
      4. กรณีลงทะเบียนกันไว้ให้นำใบรับรองสภาฯ พร้อมสำเนา 1 ชุด และใบเสร็จภาคที่ลงกัน (ตัวจริง) ไปที่ สวป. ชั้น 1 (ช่อง 11-13) เพื่อขอเงินคืน
      5. รอดูประกาศรายชื่อฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่บอร์ดของคณะ หรือ www.pol.ru.ac.th (ให้ดู ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รับ วันไหน เวลาใด)
      6. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ งานบริการการศึกษา 0-2310-8466-7


ตัวอย่างใบนัดรับใบรับรองคณะ


ว่าที่บัณฑิตโปรดทราบ
         ตรวจสอบเอกสารการแจ้งจบก่อนส่งเจ้าหน้าที่ ดังนี้
            1. ตรวจสอบว่า รูปถ่าย 2 นิ้ว ทั้ง 2 รูป เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปหรือยัง
            2. ตรวจสอบว่า กรอกข้อมูลสำหรับการรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งติดรูปเรียบร้อยหรือยัง (ใบคำร้องฯ สีเหลือง)
            3. ตรวจสอบว่า กรอกข้อมูลการลงทะเบียนตามใบเสร็จฯ ครบทุกภาคตามที่กำหนดหรือยัง (ใบคำร้องฯ สีขาว)
            หมายเหตุ : ตรวจสอบและเขียนเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ยื่นคำร้องฯ ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ

ใบสีเหลือง
ใบสีขาว (หน้า)
ใบสีขาว (หลัง)

รูปถ่ายบัณฑิตที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามระเบียบ

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell