มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

หลักฐานการขอใบคำร้องฝึกงานทั่วไป

|
เขียนโดย PolSci.ru


 1. ใบคำร้อง ขอใบรับรองฝึกงานทั่วไป (รับที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB))
 2. เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่มีผลการเรียนหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 105 หน่วยกิต ขึ้นไป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ชุด
 4. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคปัจจุบัน 1 ชุด
 5. ใบแสดงผลการเรียน (ใบเช็คเกรด) 1 ชุด
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 7. ใบเสร็จค่ารับรองนักศึกษา 50 บาท (ชำระเงินที่กองคลัง ตึกอธิการบดี)
 8. ติดต่อสถานที่  ที่จะไปฝึกงานให้ละเอียด (ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งที่จะฝึกงาน และระยะเวลาที่จะฝึกงาน)
 9. แจ้งด้วยว่าทำหนังสือถึงใคร ตำแหน่งอะไร


                                                                                                                       หน่วยกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์

หมวด: