e-Office คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

0-2310-8483-89 

ดาวน์โหลดมากที่สุด

แบบใบลาพักผ่อน (Annual Leave Form)
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ 1 (ต.ค.62 - มี.ค.63) สายสนับสนุน
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave)
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ป.ม.ร.2 รอบการประเมินที่ 2 (เม.ย.63 - ก.ย.63) สายสนับสนุน
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ป.ม.ร.3 รอบการประเมินที่ 2 (เม.ย.63 - ก.ย.63) สายสนับสนุน
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ป.ม.ร.1 รอบการประเมินที่ 2 (เม.ย.63 - ก.ย.63) สายสนับสนุน
(กลุ่มวิชาการปกครอง) แบบประเมิน ป.ม.ร. รอบที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63)
ขอเลื่อนประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18
แบบใบลาไปต่างประเทศ (Form for Overseas Leave)
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

งานบริหารและธุรการ

เกี่ยวกับเรา

        ควบคุมดูแล และตรวจสอบการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ติดต่อนัดหมาย การประชาสัมพันธ์ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ การแจกจ่ายเอกสาร ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ติดต่อเรา

0-2310-8465, 0-2310-8494 (Fax)
0-2310-8483-89 ต่อ 118, 119

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.