มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

หลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต

|
เขียนโดย PolSci.ru

๑. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอื่น
          - รหัส ๕๓๐๖...-๕๖๐๖         เทียบโอนได้  ๔๓  หน่วยกิต
          - รหัส ๕๗๐๖...-๕๙๐๖        เทียบโอนได้  ๖๑  หน่วยกิต
          - รหัส ๖๐๐๖... เป็นต้นไป     เทียบโอนได้  ๓๓  หน่วยกิต
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ  ๑๐๐ บาท
หลักฐาน    สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๒. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าจากสถาบันอื่น
          - รหัส ๕๓๐๖...-๕๖๐๖        เทียบโอนได้  ๖๔  หน่วยกิต
          - รหัส ๕๗๐๖...-๕๙๐๖        เทียบโอนได้  ๘๒  หน่วยกิต
          - รหัส ๖๐๐๖... เป็นต้นไป     เทียบโอนได้  ๕๑  หน่วยกิต
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ  ๑๐๐ บาท
หลักฐาน    สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๓. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ปริญญาที่ ๒)
          - รหัส ๕๓๐๖...-๕๖๐๖        เทียบโอนได้  ๖๔  หน่วยกิต เป็นอย่างต่ำ
          - รหัส ๕๗๐๖...-๕๙๐๖        เทียบโอนได้  ๘๒  หน่วยกิต เป็นอย่างต่ำ
          - รหัส ๖๐๐๖... เป็นต้นไป     เทียบโอนได้  ๕๑  หน่วยกิต เป็นอย่างต่ำ แต่ไม่เกิน ๙๖ หน่วยกิต
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ ๕๐ บาท
หลักฐาน     สำเนา Transcript  ๑  ฉบับ
๔. ๘ ปีสมัครใหม่ หมดสถานภาพ และ Pre-Degree
          - สามารถเทียบโอนได้ทุกกระบวนวิชาที่สอยผ่าน และตรงกับกระบวนวิชาในหลักสูตรของปีที่สมัครเป็นนักศึกษา
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ ๕๐ บาท
หลักฐาน     สำเนา Transcript  ๑  ฉบับ
๕. กรณีย้าย - โอน จากสถาบันอื่น
          - เทียบโอนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน และมีผลการสอบตั้งแต่ C หรือ ๒ ขึ้นไป
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท
หลักฐาน     Transcript  ฉบับจริงจากสถาบันเดิม ๑  ฉบับ
                 คำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม

การเทียบโอนทุกประเภทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสมัคร

หมวด: