บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๒๑ วันที่ ๑๖ มี.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๓
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา รุ่นที่ ๑ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนารุ่นที่ ๒๐ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษร์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา รุ่นที่ ๑ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านข่าวย้อนหลัง...

e-graduate

ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาปริญญาโทและเอก

ระบบอักขราวิสุทธิ์

โครงการความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง
ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค

e-Regis

ระบบลงทะเบียนเรียนปริญญาโท ส่วนกลางทางอินเทอร์เน็ต

ระบบตรวจสอบสถานะ

ระบบตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญต่าง ๆ

ข้อร้องเรียน

แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น

Phone:
0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131, 0-2310-8470
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.