มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2539   - ร.บ.การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      พ.ศ. 2541   - รปศ.ม.นโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      พ.ศ. 2549   - Ph.D.Public Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
      - 
     
ผลงานวิชาการ
      -  

หมวด: