อาจารย์ ดร.ศิริรักษ์ นิทัศน์เอก

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ศิริรักษ์ นิทัศน์เอก
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2555 – 2560   - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์เชิงสถาบันว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2553-2554
      พ.ศ. 2550 – 2554   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
      พ.ศ. 2546 – 2549   - รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      พ.ศ. 2544 – 2546   - มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน
      พ.ศ. 2557               - อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
      พ.ศ. 2557               - อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิจัยและบทความวิชาการ
      พ.ศ. 2560   - บทความเรื่อง หรือความล่าช้าจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรม ข้อสังเกตการบริหารจัดการภัยพิบัติสกลนคร พ.ศ.2560 MatichonOnline. https://www.matichon.co.th/news/615321.  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กุมภาพันธ์ 2559
      พ.ศ. 2560   - Research Article title “Citizen Empowerment: Institutional Collaboration between Pak Kret Municipality and Its Community in the 2011 Flood Disaster Management วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ปีที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (บทความเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก)
      พ.ศ. 2560   - บทความเรื่อง “มองสถาบันการบริหารจัดการอุทกภัยใหม่จากกรณีการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ด้ามขวานของรัฐไทย”  หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 16 มกราคม 2560
      พ.ศ. 2559   - บทความเรื่อง “มุมมองที่หายไปจากการบริหาจัดการปัญหาภัยหนาวของรัฐไทย” หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
      พ.ศ. 2558   - บทความวิชาการเรื่อง “ก้าวไม่พ้นระบบราชการ: บทวิเคราะห์องค์การกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัย” เอกสารรวมบทความฉบับเต็มการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี
      พ.ศ. 2558   - บทความวิชาการเรื่อง “ความจำเป็นของตรรกะปฏิฐานนิยมในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์” วารสารพุทธวิทยาการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
      พ.ศ. 2554   - บทความวิจัยเรื่อง “เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย: กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ” วารสารการเมือง-การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2554 (บทความเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท)
     
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
      พ.ศ. 2560   - รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์เรื่อง เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ)
       
ความสนใจทางวิชาการ
     - ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การบริหารจัดการภัยพิบัติและภัยพิบัติอุทกภัย

หมวด:
r57 shell