อาจารย์ ดร.ศิริรักษ์ สิงหเสม

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ศิริรักษ์ สิงหเสม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Siriruk Sinhasema
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2555 – 2560   - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์เชิงสถาบันว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2553-2554
      พ.ศ. 2550 – 2554   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
      พ.ศ. 2546 – 2549   - รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      พ.ศ. 2544 – 2546   - มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน
      พ.ศ. 2557               - อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
      พ.ศ. 2557               - อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความวิจัยและบทความวิชาการ
      พ.ศ. 2560   - บทความเรื่อง หรือความล่าช้าจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรม ข้อสังเกตการบริหารจัดการภัยพิบัติสกลนคร พ.ศ.2560 MatichonOnline. https://www.matichon.co.th/news/615321.  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กุมภาพันธ์ 2559
      พ.ศ. 2560   - Research Article title “Citizen Empowerment: Institutional Collaboration between Pak Kret Municipality and Its Community in the 2011 Flood Disaster Management วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ปีที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (บทความเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก)
      พ.ศ. 2560   - บทความเรื่อง “มองสถาบันการบริหารจัดการอุทกภัยใหม่จากกรณีการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ด้ามขวานของรัฐไทย”  หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 16 มกราคม 2560
      พ.ศ. 2559   - บทความเรื่อง “มุมมองที่หายไปจากการบริหาจัดการปัญหาภัยหนาวของรัฐไทย” หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
      พ.ศ. 2558   - บทความวิชาการเรื่อง “ก้าวไม่พ้นระบบราชการ: บทวิเคราะห์องค์การกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัย” เอกสารรวมบทความฉบับเต็มการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี
      พ.ศ. 2558   - บทความวิชาการเรื่อง “ความจำเป็นของตรรกะปฏิฐานนิยมในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์” วารสารพุทธวิทยาการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
      พ.ศ. 2554   - บทความวิจัยเรื่อง “เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย: กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ” วารสารการเมือง-การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2554 (บทความเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท)
     
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
      พ.ศ. 2560   - รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์เรื่อง เครือข่ายนโยบายและการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ)
       
ความสนใจทางวิชาการ
     - ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การบริหารจัดการภัยพิบัติและภัยพิบัติอุทกภัย

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell